Quá Hoàng Hà

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Cửu khúc đông lưu cấp,

Nam lai nhất diệp khinh.

Tiên tra tùy nguyệt phiếm,

Linh mã hóa long hành.

Thiên ý nan sinh thánh,

Ba tâm cửu vị thanh.

Tích văn Hà khí thế,

Kim vị đế vương kinh.

Dịch nghĩa: Qua Hoàng Hà

Chín khúc chảy gấp về đông,

Một lá thuyền từ Nam nhẹ nhàng tới.

Bè tiên lướt theo trăng,

Ngựa thiêng hóa rồng đi.

Ý trời khó sinh ra bậc thánh,

Lòng sóng lâu vẫn chưa trong.

Trước nghe khí thế của sông Hoàng Hà,

Nay là kinh của bậc đế vương.

Hoài Anh dịch thơ

Chín khúc về đông chảy liền,

Từ Nam nhẹ một lá thuyền lướt trôi.

Bè tiên theo với trăng xuôi,

Ngựa thiêng hóa dáng rồng trồi nước đi.

Ý trời sinh thánh: khó ghê,

Lòng sóng lâu vẫn chưa hề nước trong.

Trước nghe khí thế của sông,

Nay là kinh sách của dòng đế vương.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!