Quá Dự Nhượng kiều

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Dự Nhượng kiều biên vũ ấp trần,

Bình minh thu quá nhận tiền chân.

Tuyền thanh thạch yết tư thôn thán,

Trụ sắc đài ban nghĩ tất thân.

Ngạn khẩu tuy mai y tiện huyết,

Giang biên di hận mã kinh nhân.

Chí kim quốc sĩ phong do tại,

Thường sử trung thần mỗi vấn tân. (1)

Dịch nghĩa: Qua cầu Dự Nhượng

Bên cầu Dự Nhượng mưa thấm ướt bụi,

Bình minh thu qua nhận dấu trước.

Tiếng suối đá nghẹn ngào nhớ chuyện nuốt than,

Sắc trụ cầu rêu lốm đốm tưởng như người sơn mình.

Đầu bến tuy chôn áo vấy máu,

Mối di hận bên sông kiến ngựa qua còn chồm lên làm người kinh hãi.

Đến nay di phong quốc sĩ vẫn còn,

Mãi khiến kẻ trung thần mỗi lần đi qua cầu phải hỏi han tới.

Chú thích

(1): Vấn tân: Hỏi bến bờ, học hỏi những điều chưa biết.

Hoài Anh dịch thơ

Bên cầu Dự Nhượng bụi mưa,

Sớm thu tới, nhận dấu xưa rõ ràng.

Suối nghẹn ngào chuyện đốt than,

Trụ cầu rêu đốm: dáng đang sơn mình.

Áo vấy máu chôn bên ghềnh,

Bên sông di hận làm kinh ngựa người.

Gương quốc sĩ nêu muôn đời,

Trung thần qua phải buông lời hỏi han.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!