Lữ ngụ Long Sơn Hoàng thị Từ đường

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

U thê trường tịch mịnh,

Mi định thử thân tâm.

Đức cảm Nam sơn trọng,

Hùng hoài Bắc hải thâm.

Sương trung nhàn đối cúc,

Nguyệt hạ tĩnh văn cầm.

Hỉ đắc thanh hương thú,

Thời tiêu thế lự xâm.

Dịch nghĩa: Ở trọ Từ đường họ Hoàng tại Long Sơn

Ở đậu kính lâu ngày tịch mịch,

Thân tâm này đứng vững trong nghiêng ngả.

Đức cảm thấy nặng như núi Nam,

Ôm chí hùng sâu như biển Bắc.

Trong sương nhàn ngắm cúc,

Dưới trăng tĩnh nghe đàn.

Mừng được thú hương thanh,

Luôn khuây được buồn lo ở đời.

Hoài Anh dịch thơ

Ở đậu lâu tịch mịch,

Cố giữ vững thân tâm.

Đức cảm non Nam nặng,

Khí hùng niển Bắc thâm.

Trong sương nhàn ngắm cúc,

Dưới nguyệt lặng nghe cầm.

Hương thanh mừng được thú,

Buồn lo hết đến xâm.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!