Kỳ ngũ

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Xuân sầu hoa hữu thái,

Thu tận nhạn vô thư.

Thiếp ý liên tâm khổ,

Quân tình liễu nhãn sơ.

Đỗ quyên đề vị tuyệt,

Hồ điệp mộng hoàn hư (1).

Đa thiểu tương tư lệ,

Lưu thành thủy mãn cừ.

Dịch nghĩa: Bài năm

Xuân sầu hoa có dáng vẻ buồn,

Thu hết nhạn không có thư.

Ý thiếp lòng sen đắng,

Tình chàng mắt liễu sơ.

Cuốc kêu mãi chưa dứt,

Mộng bướm vẫn là hư huyễn.

Ít nhiều lệ tương tư,

Chảy thành nước đầy ngòi.

Chú thích

(1): Hồ điệp là con bươm bướm, thường chỉ là giấc mộng.

Hoài Anh dịch thơ

Xuân sầu hoa dáng thẫn thờ,

Thu tàn nhạn chẳng mang thư, lòng phiền.

Ý thiếp đắng ngắt lòng sen,

Tình chàng mắt liễu chỉ nhìn phớt qua.

Cuốc kêu mãi chẳng dứt mà,

Tỉnh ra mộng bướm vẫn là huyễn hư.

Ít nhiều giọt lệ tương tư,

Chảy thành làn nước ngập cừ đầy khe.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!