Đăng Nhạc Dương lâu vọng Động Đình hồ

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Vạn lý nam lai độc thướng lâu,

Mang mang thiên ngoại Động Đình thu.

Vũ hàn Sở quốc tông thần lệ (1),

Vân ám Quân sơn đế nữ sầu (2).

Cô mễ thực dư miên nhạn phố,

Yên ba điếu bãi bạc ngư chu.

Ngũ hồ tri ngã tâm đồng đạm,

Thiết địch vô thanh thủy tự lưu.

Dịch nghĩa: Lên lầu Nhạc Dương vọng hồ Động Đình

Vạn dặm từ nam tới một mình lên lầu,

Mênh mang ngoài trời Động Đình mùa thu.

Mưa lạnh như lệ của bậc tông thần nước Sở,

Mây tối Quân sơn như nỗi sầu của Nga Hoàng Nữ Anh.

Nấm gạo ăn còn thừa nhạn về bến ngủ,

Khói sóng câu xong đậu thuyền chài.

Khách chơi Ngũ hồ biết ta cũng có lòng thanh đạm,

Sáo sắt không tiếng nước tự chảy.

Chú thích

(1): Tức chỉ Khuất Nguyên

(2): Xem cú thích phần trước

Hoài Anh dịch thơ

Từ nam tới, bước lên lầu,

Động Đình xa thẳm màu thu tuyệt vời.

Mưa như lệ Khuất Nguyên rơi,

Sầu Đế nữ ám mây trời Quân sơn.

No mồi nhạn ngủ bên cồn,

Câu xong, khói sóng đậu con thuyền chài.

Ngũ hồ khách hiểu ta rồi,

Vô thanh sáo sắt, nước trôi vô tình.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!