Hồi thứ 19: Vân Tiên nhờ thuốc tiên sáng mắt – bỏ chùa, từ Hán Minh đi về thăm cha

Đoạn nầy tới thứ ra đời;

Vân Tiên thuở ấy ở nơi chùa chiền.

Nửa đêm nằm thấy ông tiên;

Ðem cho chén thuốc mắt liền sáng ra.

Kể từ nhuốm bịnh đường xa;

Tháng ngày thấm (thắm) thoát kể đà sáu năm.(1670)

Tuổi cha rày đã năm lăm;

Chạnh lòng nhớ tới dầm dầm (dằm dằm) nhỏ sa.

Vân Tiên tính trở lại nhà;

Hán Minh đưa khỏi đôi ba dặm đường.

Tiên rằng: Ta lại hồi hương;

Ơn nhau sau gặp khoa trường sẽ hay.

Minh rằng: Tôi vốn chẳng may;

Ngày xưa mắc phải án đày trốn đi.

Dám đâu bày mặt ra thi;

Ðã đành hai chữ qui y chùa nầy.(1680)

Tiên rằng: Phước gặp khoa nầy;

Sao sao cũng tính sum vầy cùng nhau.

Mấy năm hẩm hút tương rau.

Khó nghèo nỡ phụ sang giàu đâu quên?

Lúc hư còn có lúc nên;

Khuyên ngươi chữ dạ cho bền thảo ngay.

Hán Minh trở lại am mây.

Vân Tiên về một tháng chầy tới nơi.

Lục ông nước mắt tuôn rơi;

Ai hay con sống trên đời thấy cha?(1690)

Xóm riềng cô bác gần xa;

Ðều mừng chạy tới chật nhà hỏi thăm.

Ông rằng: Kể đã mấy năm;

Con mang tật bịnh ăn nằm nơi nao?

Thưa rằng: Hoạn nạn xiết bao;

Mẹ tôi phần mộ nơi nào viếng an?

Ðặt bày lễ vật nghiêm trang;

Ðọc bài văn tế trước bàn minh sinh:

Suối vàng hồn mẹ có linh;

Chứng cho con trẻ lòng thành ngày nay.(1700)

Tưởng bề nguồn nước cội cây.

Công sâu ngàn trượng ngãi dày chín trăng.

Suy người nằm giá khóc măng;

Hai mươi bốn thảo chẳng bằng người xưa.

Vân Tiên nước mắt như mưa;

Tế rồi lại hỏi việc xưa ở nhà.

Ông rằng: Có nàng Nguyệt Nga.

Bạc tiền đem giúp cửa nhà đặng xuê.

Nhờ nàng nên mới ra bề;

Chẳng thì khó đói bỏ quê hư rồi.(1710)

Vân Tiên nghe nói hổi ôi;

Chạnh lòng nghĩ lại một hồi giây lâu.

Hỏi rằng: Nàng ấy ở đâu?

Đặng con đến đó đáp câu ân tình.

Lục ông thuật việc triều đình;

Ðầu đuôi chuyện vãn tỏ tình cùng Tiên!

Kiều công rày ở Tây Xuyên;

Cũng vì mắc nịnh biếm quyền đuổi ra.

Tiên rằng: Cám nghĩa Nguyệt Nga;

Tôi xin qua đó thăm cha nàng cùng.(1720)

Tây-Xuyên ngàn dặm thẳng xông;

Đến nơi ra mắt Kiều công khóc liền.

Nguyệt Nga rày ở Tây Phiên;

Biết sao cho đặng đoàn viên cùng chàng?

Mấy thu Hồ Vie65v (Việc) đôi phang;

Chẳng qua máy tạo én nhàn rẽ nhau.

Thấy chàng dạ lại thêm đau;

Đất trời bao nỡ chia bâu cho đành?

Hẹp hòi đặng chút nữ sanh;

Trông cho chồi quế trổ nhành mẫu đơn.(1730)

Nói rồi lụy nhỏ đòi cơn;

Cùng nhau một sự oán hờn nên gây:

Thôi con ở lại bên nầy;

Hôm mai thấy mặt cho khuây lòng già.

Vân Tiên từ ấy lân la;

Ôn nhuần kinh sử chờ khoa ứng kì.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!