Hồi thứ 20: Vân Tiên ra kinh thi đậu trạng nguyên – Vua sai đi dẹp giặc Ô Qua với Hán Minh

Năm sau lịnh mở khoa thi;

Vân Tiên vào tạ xin đi tựu trường.

Trở về thưa với xuân đường;

Kinh sư ngàn dặm một đường thẳng ra.(1740)

Vân Tiên dự trúng khôi khoa;

Đương trong ngâm tý thiệt là năm nay.

Nhớ lời thầy nói thiệt hay;

Bắc phương gặp chuột ra rày nên danh.

Vân Tiên vào tạ triều đình;

Lịnh ban y mão cho vinh về nhà.

Xảy nghe tin giặc Ô Qua;

Phủ vây quan ải binh ba bốn ngàn.

Sở vương phán trước ngai vàng;

Chỉ sai quốc trạng dẹp loàn bầy ong.(1750)

Trạng nguyên tâu trước bệ rồng;

Xin dưng một tướng anh hùng đề binh.

Có người họ Hán tên Minh;

Sức đương Hạng (Hạn) Võ mạnh kình Trương Phi.

Ngày xưa mắc án đày đi;

Phải về nương náu từ bi ẩn mình.

Sở vương phán trước trào đình;

Chỉ sai tha tội Hán Minh đòi về.

Sắc phong phó tướng binh đề;

Tiên Minh từ ấy xiết gì mừng vui?(1760)

Nhứt thinh phấn phát oai lôi;

Tiên phuông hậu tập trống hồi tấn binh.

Quan sơn ngàn dặm đăng trình;

Lãnh cờ bình tặc phá thành Ô Qua.

Làm trai ơn nước nợ nhà;

Thảo cha ngay chúa mới là tài danh.

Phút đâu binh đáo quan thành;

Ô Qua xem thấy thối binh di đồn.

Tướng Phiên hai gã đường đường;

Một chàng Hoả Hổ một chàng Thần Long.(1770)

Lại thêm Cốt Ðột Nguyên Nhung

Mắt hùm râu đỏ tướng hung lạ lùng.

Hán Minh ra sức tiên phong;

Ðánh chàng Hỏa Hổ Thần Long một hồi.

Hán Minh đánh xuống một roi;

Hai chàng đều bị một hồi mạng vong.

Nguyên Nhung Cốt Ðột nổi xung;

Hai tay xách búa đánh cùng Hán Minh

Hán Minh sức chẳng dám kình;

Thấy chàng hóa phép thoát mình trở lui.(1780)

Vân Tiên đầu đội kim khôi;

Tay cầm siêu bạc, mình ngồi ngựa ô.

Một mình lướt (lước) trận xông vô;

Thấy ngươi Cốt Đột biến hô yêu tà.

Vội vàng trở ngựa lui ra;

Truyền đem máu chó đều thoa ngọn cờ.

Ba quân gươm giáo đều giơ;

Yêu ma xem thấy một giờ vỡ tan.

Sa cơ Cốt Đột chạy hoang;

Vân Tiên giục ngựa băng ngàn đuổi theo.(1790)

Đuổi qua mới đặng bảy đèo;

Khá thương Cốt Đột vận nghèo nài bao.

Chạy ngang qua núi Ô Sào;

Phút đâu con ngựa sa hào thương ôi!

Vân Tiên chém Cốt Đột rồi;

Đầu treo cổ ngựa phản hồi bổn quân.

Ôi thôi! Bốn phía đều rừng;

Trời đà tối mịt lạc chừng gần xa.

Một mình lạc nẻo vào ra;

Lần theo đường sá phút đà tan canh.(1800)

Một mình trong chốn non xanh;

Không ai mà hỏi lộ trình trở ra.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!