Hồi thứ 16: Thái sư đi nói Nguyệt Nga cho con không được nên oán mà xin vua đòi đi cống hồ bên nước Ô Qua

Có người sang cả ngôi cao;

Thái sư chức trọng trong trào sắc phong.

Nghe đồn con gái Kiều công;

Nay mười sáu tuổi tơ hồng chưa vương.

Thái sư dùng lễ vật sang;

Mượn người mai chước kết đàng sui gia.

Kiều công không ép Nguyệt Nga;

Lễ nghi đưa lại về nhà Thái sư.

Thái sư chẳng biết rộng suy;

Ðem lòng oán hận sớm ghi vào lòng. (1370)

Phút đâu giặc (giặt) mọi làm hung;

Lung lăng nết dữ binh nhung dấy loàn.

Ðánh vào tới ải Ðồng-Quan;

Sở vương phán hỏi lưỡng ban quần thần.

Sao cho vững nước an dân?

Các quan ai biết mưu thần bày ra.

Thái sư nhớ việc cừu nhà;

Vội vàng quì gối tâu qua ngai vàng:

Thuở xưa giặc (giặt) mỏi dấy loàn;

Vì tham s8a1c tốt phá tàn Trung Hoa.(1380)

Muốn cho khỏi giặc (giặt) Ô Qua;

Ðưa con gái tốt giao hòa thời xong.

Nguyệt Nga là gái Kiều công;

Tuổi vừa hai tám má hồng đương xanh.

Lại thêm rất bực tài tình hào hoa.

Đưa nàng về nước Ô Qua;

Phiên vương ưng dạ ắt là bãi binh.

Sở vương nghe tấu thuận tình;

Châu phê dạy sứ ra dinh Ðôngthành. (1390)

Sắc phong Kiều lão Thái khanh;

Việc trong nhà nước đã đành cậy ngươi.

Nguyệt Nga nàng ấy nên người;

Lựa ngày tháng chín hai mươi cống Hồ.

Kiều công vưng lịnh nhà Vua;

Lẽ nào mà dám nói phô điều nào.

Nguyệt Nga trong dạ như bào;

Canh chầy chẳng ngủ những thao thức hoài.

Thất tình trâm nọ biến cài;

Dựa màn bỏ xả tóc dài ngồi lo.(1400)

Chiêu Quân xưa cũng cống Hồ;

Bởi người Diên Thọ họa đồ gây nên.

Hạnh Ngươn sau cũng khỏi miền;

Bởi người Lưu Kỉ cựu hiềm còn ghi.

Hai người chẳng đã phải đi;

Một là ngay chúa một là thảo cha.

Chiêu Quân nhảy xuống giang hà;

Thương Vua nhà Hán vốn đà quyên sinh!

Hạnh Ngươn nhảy xuống Trì linh;

Thương người Lương Ngọc duyên lành phui pha! (1410)

Tới nay phận bạc là ta;

Nguyện cùng bức tượng trót đà chung thân.

Tình phu phụ nghĩa quân thần;

Nghĩa xa cũng trọn, ơn gần cũng nên.

Hai bên nặng cả hai bên;

Nếu ngay cùng chúa lại quên ơn chồng.

Sao sao một thác thời xong;

Lấy mình báo chúa, lấy lòng sự phu.

Kiều công nương gối đương lo;

Nghe con than thở mấy câu thêm phiền.(1420)

Kêu vào ngồi dựa trướng tiền;

Lấy lời dạy dỗ cho tuyền thân danh.

Chẳng qua là việc triều đình;

Nào cha có muốn ép tình chi con?

Nàng rằng: Còn kể chi con?

Bơ vơ chút (chúc) phận mất còn quản bao?

Thương cha tuổi tác đã cao;

E khi ấm lạnh buổi nào biết đâu.

Tuổi già bóng xế nhành dâu;

Sớm xem tối xét ai hầu cho cha?(1430)

Công rằng: Chẳng sá việc nhà;

Hãy an dạ trẻ mà qua nước người.

Hôm nay đã tới mồng mười;

Khá toan sắm sửa hai mươi tống hành.

Nàng rằng: Việc ấy đã đành;

Còn lo hai chữ ân tình cho xong.

Con xin qua lạy Lục ông;

Làm chay bảy bữa trọn cùng Vân Tiên.

Ngõ cho nhơn nghĩa vẹn tuyền;

Phòng sau xuống chốn huỳnh tuyền gặp nhau (1440)

Kiều công biết nghĩ trước sau;

Dạy đem tiền bạc cấp hầu đưa đi.

Lục ông ra rước một khi;

Nguyệt Nga vào đặt lễ nghi sẵn sàng.

Ngày lành giờ ngọ đăng đàn;

Ăn chay nằm đất cho chàng Vân Tiên.

Mở ra bức tượng treo lên;

Trong nhà cho tới láng giềng (riềng) đều thương.

Nguyệt Nga cất tiếng khóc than:

Vân Tiên anh hỡi suối vàng có hay?(1450)

Bảy ngày rồi việc làm chay;

Lại đem tiền bạc tạ rày Lục ông:

Trông chồng mà chẳng thấy chồng;

Ðã đành một chữ má hồng vô duyên.

Rày Vua gả (gã) thiếp về Phiên;

Quyết lòng xuống chốn cửu tuyền thấy nhau.

Chẳng chi cũng gọi là dâu;

Muốn lo việc nước phải âu đạo nhà.

Một ngày một bước một xa;

Của nầy để lại cho cha dưỡng già.(1460)

Lạy rồi nước mắt nhỏ sa;

Ngùi ngùi (nguồi nguồi) lạy tạ bước ra trở về.

Các quan xa giá bộn bề;

Năm mươi thể nữ hầu kề chơn tay.

Hai mươi nay đã đến ngày;

Các quan bảo hộ đưa ngay xuống thuyền.

Nguyệt Nga vội khiến Kim Liên;

Lên mời thân phụ xuống thuyền xem qua.

Công rằng: Thật dạ xót xa (sa);

Con còn dùng thẳng cho cha thảm sầu.(1470)

Nàng rằng: Non nước cao sâu;

Từ đây cách khỏi không hầu thấy cha.

Thân con về nước Ô Qua;

Ðã đành một nỗi làm ma đất người!

Hai phương nam bắc cách vời;

Chút xin gởi lại một lời làm khuây:

Hiu hiu gió thổi ngọn cây;

Ấy là hồn trẻ về rày thăm cha.

Kiều công hột lệ nhỏ sa;

Các quan ai nấy cũng là tình thương.(1480)

Chẳng qua việc ở Quân vương;

Cho nên phụ tử hai đường xa xuôi.

Buồm trương thuyền vội tách vời;

Các quan đưa đón người người đứng trông.

Mười ngày đã tới Ải Ðồng:

Mênh mênh biển rộng ầm ầm sóng xao.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!