Hồi thứ 12: Võ công giả đưa về Đông Thành đem Vân Tiên bỏ trong hang Thương Tòng

Võ công không ngớt lòng phiền;

Ân tình thế lợi khó tuyền đặng vay.(1020)

Dạy: Tiên ngươi hãy ngồi đây;

Cho ta trở lại sau nầy liệu toan.

Công rằng: Mụ hỡi Quỳnh Trang;

Dò lòng ái nữ Thể Loan thế nào?

Mặc con toan liệu làm sao;

Vốn không ép vợ nỡ (nở) nào ép con.

Loan rằng: Gót đỏ như son;

Xưa nay ai nỡ (nở) đem chôn xuống bùn?

Ai cho sen muống một bồn;

Ai tầng chanh khế sánh cùng lựu lê?(1030)

Thà không trót chịu một bề;

Nỡ (nở) đem mình ngọc dựa kề thất phu.

Đã công chờ đợi danh nhu;

Rể đâu có rể đui (đuôi) mù thế ni?

Đã nghe người nói hội nầy;

Rằng: Vương Tử Trực chiếm rày thủ khoa

Ta dầu muốn kết sui gia;

Họ Vương họ Võ một nhà càng xinh.

Công rằng: Muốn trọn việc mình;

Phải toan một chước dứt tình mới xong.(1040)

Nghe rằng: Trong núi Thương Tòng;

Có hang thẳm thẳm bịt bùng khôn ra.

Ðông thành ngàn dặm còn xa;

Ðem chàng bỏ đó ai mà biết đâu?

Phút vừa trăng đã đứng đầu;

Vân Tiên ngồi trước nhà cầu thở than.

Võ công ra trước dỗ chàng;

Xuống thuyền rồi sẽ đưa sang Ðông thành.

Ra đi đương lúc tam canh;

Dắt (dắc) vào hang tối bỏ đành Vân Tiên;(1050)

Bỏ rồi rén lén bước liền;

Xuống gay chèo quế dời thuyền tách xa.

Tiên rằng: Các chú đưa ta;

Xin đưa tôi tới quê nhà sẽ hay.

Ghi lòng dốc trọn thảo ngay;

Một phen mà khỏi ngàn ngày chẳng quên.

Lặng nghe vắng tiếng hai bên;

Trong hang tăm tối đá trên chập chồng.

Vân Tiên khi ấy hãi hùng;

Nghĩ ra mới biết Võ công hại mình.(1060)

Nực cười con tạo trớ trinh!

Chữ duyên tráo chác chữ tình lãng (lảng) xao.

Nghĩ mình tai hại biết bao;

Mới lên khỏi biển lại vào trong hang?

Dây sầu ai khéo vương mang;

Tránh nơi lưới thỏ gặp đàng bẫy (bẩy) cheo.

Trong hang sau trước quạnh hiu;

Muốn ra cho khỏi ai dìu dắt (dắc) đi?

Oan gia nợ đã khéo gây;

Ôi thôi! Thân thể còn gì mà toan?(1070)

Ðã đành xa cõi nhơn gian;

Dựa mình vào chốn thạch bàn nằm co.

Ðêm khuya ngọn gió thổi lò;

Sương sa lác đác mưa tro lạnh lùng.

Năm ngày chịu đói khát ròng;

Nhờ ba hườn thuốc đỡ lòng hôm mai.(1076)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!