Hồi thứ 11: Ngư ông vớt Vân Tiên lên đưa về nhà Võ công

Vân Tiên mình lụy giữa dòng;

Giao long dìu dắt (dắc) vào trong bực rày.

May vừa trời đã sáng ngày;

Thuyền chài xem thấy vớt ngay lên bờ.

Khiến con vầy lửa một giờ;

Ông hơ bụng dạ mụ hơ mặt mày.(950)

Vân Tiên vừa ấm chơn tay;

Ngẩn (ngẫn) ngơ hồn phách như say mới rồi.

Ngỡ than mình phải nước trôi;

Hay đâu mình hãy đặng ngồi dương gian.

Ngư ông khi ấy hỏi han;

Vân Tiên thưa hết mọi đường gần xa (sa).

Ngư rằng: Ngươi ở cùng ta;

Hôm mai hẩm hút một nhà cho vui.

Tiên rằng: Ông lấy chi nuôi?

Thân tôi khác thể trái mùi trên cây.(960)

May mà trôi nổi đến đây;

Không chi báo đáp mình nầy trơ trơ.

Ngư rằng: Lòng lão chẳng mơ;

Dốc làm nhơn nghĩa há chờ trả ơn.

Nước trong rửa ruột sạch trơn;

Một câu danh lợi chi sờn lòng đây.

Sớm doi tối vịnh vui vầy;

Ngày kia hứng gió đêm nầy chơi trăng.

Một mình thong thả làm ăn;

Khỏe quơ chài kéo mệt quăng câu dầm.(970)

Nghêu ngao nay chích mai đầm;

Một bầu trời đất vui thầm ai hay.

Kinh luân đã sẵn trong tay;

Thung dung dưới thế vui say trong trời.

Thuyền nan (nang) một chiếc ở đời;

Tắm mưa chải gió trong vời Hàn giang.

Tiên rằng: Vậy cũng một làng;

Võ công người ở gần đàng đây chăng?

Ngư rằng: Nhà ở cũng gần;

Khỏi ba khúc vịnh thời lần đến nơi.(980)

Tiên rằng: Xưa đã gá lời;

Sui gia bao nỡ đổi dời chẳng thương.

Vợ chồng là đạo tào khương.

Chi bằng tới đó tìm phương gởi mình.

Trăm năm muốn trọn ân tình;

Đương khi hoạn nạn ai đành bỏ nhau.

Chút nhờ cứu tử ân sâu;

Xin đem tới đó trước sau cho tròn.

Ngư rằng: Làm đạo rể con;

Cũng như sợi chỉ mà lòn trôn kim.(990)

Sợ bay mà mỏi sức chim.

Bơ vơ cảnh lạ khôn tìm cây xưa.

E khi chậm bước tới trưa;

Chớ đi sông cũ bến xưa mà lầm

Mấy ai ở đặng hảo tâm?

Nắng toan giúp nón mưa giùm áo tơi?

Mấy ai hay nghĩ việc đời;

Nhớ nơi nghèo khổ quên nơi sang giàu?

Đã ba thứ tóc trên đầu;

Gẫm trong thế sự thêm âu cho đời.(1000)

Vân Tiên thưa đã hết lời

Ngư ông chẳng đã tách vời đưa sang.

Dắt (dắc) Tiên vào chốn hậu đàng;

Võ công xem thấy lòng càng hổ ngươi.

Chẳng qua sợ thế gian (giang) cười;

Một lời gượng gạo chào người ngày xưa.

Ngư ông đã có công đưa;

Tới ngày sau sẽ lo lừa đền ơn.

Ngư rằng: Tôi chẳng lòng sờn;

Xin tròn nhân nghĩa thì hơn bạc vàng.(1010)

Nhớ xưa trong núi Lư san;

Có ông Ngư phủ đưa chàng Ngũ (Ngủ) viên.

Tới sau Đình trưởng đỗ (đổ) thuyền;

Giúp người Hạng Vũ qua miền (miềng) Ô-Giang.

Xưa còn thương kẻ mắc nàn;

Huống nay ai nỡ (nở) quên đàng ngãi nhơn?

Một lời gắng (gắn) dốc keo sơn;

Ngư ông từ giã lui chơn xuống thuyền.(1018)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!