Hồi thứ 10: Trịnh Hâm hại Vân Tiên, trói tiểu đồng trong từng, xô Vân Tiên xuống sông

Trường thi một lũ vừa về;

Trịnh Hâm xem thấy lại kề hỏi thăm:

Anh về nay đã hai rằm;

Cớ sao mang bịnh còn nằm nơi đây?(850)

Tiên rằng: Tôi với chẳng may

Chẳng hay chư hữu khoa nầy thể nao?

Hâm rằng: Tử Trực đậu cao;

Tôi cùng Bùi Kiệm đều vào cử nhơn,

Một mình về trước viếng thân;

Hai người trở việc còn lần đi sau.

Ðương cơn hoạn nạn gặp nhau;

Người lành há nỡ bỏ nhau sao đành.

Từ đây tới quận Ðông Thành;

Trong mình có bịnh bộ hành sao xong?(860)

Lần hồi tới chốn Giang Trung;

Tìm thuyền ta sẽ tháp tùng với nhau.

Tiên rằng: Tình trước nghĩa sau;

Có thương xin khá giúp nhau phen nầy.

Hâm rằng: Anh tạm ngồi đây;

Tiểu đồng ngươi tới trước nầy cùng ta.

Vào rừng kiếm thuốc ngoại khoa;

Phòng khi sông biển phong ba bất kì.

Tiểu đồng vội vã (vả) ra đi;

Muốn cho đặng việc quản gì lao đao.(870)

Trịnh Hâm trong dạ gươm đao;

Bắt người Đồng tử trói vào cội cây.

Trước cho hùm cọp ăn mầy;

Hại Tiên phải dụng mưu nầy mới xong.

Vân Tiên ngồi những đợi trông;

Trịnh Hâm về nói tiểu đồng cọp ăn.

Vân Tiên than khóc nằm lăn;

Có đâu địa hãm thiên băng thình lình.

Bấy lâu đất khách lưu linh;

Một thầy một tớ lộ trình nuôi nhau.(880)

Này đà hai ngả phân nhau;

Còn ai nưng đỡ trước sau cho mình.

Hâm rằng: Anh chớ ngại tình;

Tôi xin đưa tới Ðông Thành thì thôi.

Vân Tiên chi xiết lụy rơi;

Buồm đà theo gió chạy xuôi một bề.

Tiểu đồng bị trói khôn về;

Kêu la chẳng thấu bốn bề rừng hoang.

Phần mình đã mắc (mắt) tai nàn;

Cảm thương họ Lục suối vàng bơ vơ.(890)

Xiết bao những nỗi dật dờ;

Đò giang nào biết bụi bờ nào hay?

Vân Tiên hồn có linh rày;

Ðem tôi theo với đỡ tay chơn cùng!

Vái rồi lụy nhỏ ròng ròng;

Ðêm khuya ngồi dựa cội tùng ngủ quên.

Sơn quân ghé lại một bên;

Cắn dây mở trói cõng (cỏng) lên ra đàng.

Tiểu đồng thức dậy mơ màng;

Xem qua dấu đất ràng ràng mới hay.(900)

Nửa mừng nửa lại sợ thay;

Chạy ra chốn cũ kiếm thầy Vân Tiên.

Mặt trời vừa khỏi mái hiên;

Người buôn kẻ bán chợ phiên nhộn nhàng.

Hỏi thăm bà quán giữa đàng;

Bữa qua có thấy người tang chăng là.

Quán rằng: Thôi đã ra ma;

Khi mai làng xóm người đà đi chôn.

Tiểu đồng nghe nói kinh hốn;

Hỏi rằng: Biết chỗ nào chôn chỉ chừng.(910)

Tay lau nước mắt rưng rưng;

Xảy nghe tiếng nói đầu rừng lao xao.

Tiểu đồng vội vã (vả) bước vào;

Xóm làng mới hỏi: Thằng nào tới đây?

Ðồng rằng: Tớ tới tìm thầy;

Chẳng hay người thác mả nầy là ai?

Người rằng: Một gã con trai;

Ở đâu không biết lạc loài (lài) đến đây.

Tay chân mặt mũi tốt thay;

Ðau chi nên nỗi nước nầy khá thương.(920)

Tiểu đồng chẳng kịp (kiệp) hỏi han;

Nằm lăn bên mả khóc than bồi hồi.

Người đều xem thấy thương ôi;

Kêu nhau vác cuốc đều lui ra đàng.

Tiểu đồng nằm giữa rừng hoang;

Che chòi giữ (giữa) mả lòng toan trọn bề.

Một mình ở đất Ðại Ðề;

Sớm đi khuyên giáo tối về quảy đơm.

Dốc lòng trả nợ áo cơm;

Sống cho trọn nghĩa thác thơm danh hiền.(930)

Thứ nầy tới thứ Vân Tiên;

Năm canh ngồi dựa be thuyền thở than.

Trong khăn lụy nhỏ chứa chan;

Cảm thương phận tớ mắc nàn khi không.

Linh đinh thuyền giữa biển đông;

Riêng than một tấm cô bồng ngẩn (ngẫn) ngơ.

Ðêm khuya lặng lẽ (lẻ) như tờ;

Nghinh ngang sao mọc mịt mờ sương bay.

Trịnh Hâm khi ấy ra tay;

Vân Tiên bị gã xô ngay xuống vời.(940)

Trịnh Hâm giả tiếng kêu trời;

Cho người thức dậy lấy lời phui pha.

Trong thuyền ai nấy kêu la;

Ðều thương họ Lục xót xa tấm lòng.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!