Hồi thứ 13: Du thần cứu ra khỏi hang – gặp lão tiều cõng Vân Tiên về nhà

Du thần xem thấy ai hoài;

Xét trong mình gã có bài phù tiên.

Mới hay là Lục Vân Tiên;

Cùng nhau dìu dắt (dắc) đều liền đem ra.(1080)

Khỏi hang một dặm vừa xa;

Đến nơi đại lộ trời đà hừng đông.

Du thần trở lại sơn trung;

Vân Tiên còn hãy giấc nồng mê man.

Lão tiều cơm gói sẵn sàng;

Sớm mai xách búa đi ngang vào rừng.

Tới đường đại lộ là chừng;

Xảy nghe có tiếng trong rừng thở than.

Hay là yêu quái tà gian;

Rung cây nhát lão làm đàng hại nhân.(1090)

Lão tiều liền bước lại gần;

Thiệt là một gã văn nhân mắc (mắt) nàn.

Chi bằng lên tiếng hỏi han (hang);

Nhân sao mắc việc tai nàn thế nây?

Vân Tiên nghe tiếng mừng thay;

Vội vàng gượng dậy trình bày trước sau.

Lão Tiều nghe tiếng hồi lâu;

Gẫm trong thế sự gặc đầu thở than (thang).

Ít người trong tuyết đưa than;

Khó ngồi giữa chợ ai màng đoái thương.(1100)

Vân Tiên nghe nói mới tường;

Cũng trang ẩn dật biết đường thảo ngay.

Ngửa (ngữa) trông lượng cả cao dày;

Cứu trong một buổi ơn tày tái sanh.

Mai sau về tới Đông thành;

Đền ơn cứu khổ mới đành dạ tôi.

Lão tiều mới nói: Thôi thôi;

Làm ơn mà lại trông người sao hay?

Già hay thương kẻ thảo ngay;

Nầy thôi để lão dắt (dắc) ngay vào nhà.(1110)

Tiên rằng: Trong dạ xót xa;

Nay đà sáu bữa không hòa mùi chi.

Lại thêm rũ liệt tứ chi;

Muốn đi theo đó mà đi không rồi.

Lão tiều nờm nở nực cười;

Mở ra cơm gói miệng mời Vân Tiên.

Gắng mà ăn uống cho yên;

Lão ra sức lão cõng Tiên về nhà.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!