Hồi thứ 07: Vân Tiên đi thi ghé Võ công gặp bạn

Song thân dạy bảo vừa xong;

Vân Tiên cùng gã tiểu đồng dời chơn.

Ra đi tách dặm bang chừng;

Gió Nam rày đã đưa xuân qua hè.

Lại xem dặm liễu đường hòe;

Tin ong ngơ ngáo tiếng ve vang dầy.

Vui xem nước nọ non nầy;

Nước xao sóng dợn non vầy đá cao.

Màn trời gấm trải biết bao;

Trên nhành chim thốt dưới ao cá cười. (340)

Quận thành nhắm kiểng coi người;

Kiểng xinh như vẽ người tươi như dồi.

Hàn Giang phút đã tới nơi;

Vân Tiên ra mắt một hồi trình thơ.

Võ công lấy đọc bấy giờ;

Mừng dây cầm sắt mối tơ đặng liền.

Liếc coi tướng mạo Vân Tiên;

Khá khen họ Lục phước hiền sinh con.

Mày tằm mắt phụng môi son;

Mười phần cốt cách vuông tròn mười phân. (350)

Những e kẻ Tấn người Tần;

Nào hay chữ ngẫu (ngẩu) đặng gần chữ giai (dai).

Xem đà đẹp đẽ hòa hai;

Nầy dâu Nam gián nọ trai Đông sàng.

Công rằng: Ngãi tế mới sang;

Muốn lo việc nước phải toan việc nhà.

Tiên rằng: Nhờ lượng nhạc gia;

Ðại khoa dầu đặng, tiểu khoa lo gì?

Công rằng: Con dốc xuống thi;

Sao không kết bạn mà đi tựu trường? (360)

Gần đây có một họ Vương;

Tên là Tử Trực văn chương tót đời.

Cha đà sai kẻ qua mời;

Đặng con cùng gã thử chơi một bài.

Thấp cao cao thấp biết tài;

Vầy sau bạn trước cùng mai mới mầụ.

Xảy đâu Tử Trực tới hầu;

Võ công sẵn đặt một bầu rượu ngon.

Công rằng: Nầy bớ hai con;

Thơ hay làm đặng rượu ngon thưởng liền. (370)

Muốn cho Trực sánh cùng Tiên;

Lấy câu bình thủy (thũy) hữu duyên làm đề.

Song song hai gã giao kề;

Lục Vương hai họ đua nghề một khi.

Cho hay kì lại gặp kì;

Bạch Hàm há dễ kém chi Như Hoành.

Công rằng: Ðơn quế hai nhành;

Bảng (bang) vàng thẻ bạc đã dành danh nêu.

Như chuông chẳng đánh chẳng kêu;

Ngọn đèn tỏ rõ trước khêu bởi mình. (380)

Thiệt trang lương đống đã đành;

Khá khen hai họ tài lành hòa hai.

Trực rằng: Tiên vốn cao tài;

Có đâu én hộc sánh vai một bầy?

Tình cờ mà gặp nhau đây;

Trực rằng: Xin nhượng Tiên rày làm anh.

Nay đà nên nghĩa đệ huynh;

Xin về mai sẽ thượng trình cùng nhau.

Xảy đâu trăng đã đứng đầu;

Vân Tiên vào chốn thư lầu nghỉ an. (390)

Võ công trở lại hậu đàng;

Đêm khuya dạy dỗ Thể Loan mọi lời.

Ngày mai vừa rạng chân trời;

Tiểu nhi trang điểm (điễm) ra nơi lê đình.

Gọi là chút nghĩa tống tình;

Phòng sau cho khỏi bất bình cùng nhau.

Bóng trăng vừa lố nhành dâu;

Vân Tiên vào tạ giây lâu xuất hành.

Ra đi vừa thuở bình minh;

Thể Loan đứng trước lê đình liễm dung.(400)

Thưa rằng: Quân tử phó công;

Xin thương bồ liễu (liểu) chữ tùng ngây thơ.

Tấm lòng thương gió nhớ mưa;

Đàng xa ngàn dặm xin đưa một lời:

Ngày nay thánh chúa trị đời;

Nguyền cho linh phụng gặp nơi ngô đồng.

Quản bao chút phận má hồng;

Phòng khuya vò võ (vỏ) đợi trông khôn lường.

Chàng dầu cung quế xuyên dương;

Thiếp xin hai chữ tào khương cho bằng. (410)

Xin đừng tham đó bỏ đăng;

Chơi lê quên lựu chơi trăng quên đèn.

Tiên rằng: Như lửa (lữa) mới nhen;

Dễ trong một bếp mà chen mấy lò?

My duyên rủi nợ dễ phô;

Chớ nghi Ngô Khỉ hãy lo Mãi thần.

Thể Loan vội vã lui chơn;

Vân Tiên từ biệt trông chừng trường an. (418)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!