Hồi thứ 06: Vân Tiên để Hớn Minh đi trước, mình về thăm nhà đã

Hớn Minh đi trước tựu trường;

Vân Tiên còn hãy hồi hương viếng nhà. (310)

Mầng rằng: Nay thấy con ta;

Cha già hằng tưởng mẹ già luống trông.

Bấy lâu đèn sách gia công;

Con đà nên chữ tang bồng cùng chăng?

Vân Tiên quì lạy thưa rằng:

Chẳng hơn người cổ cũng bằng người khâm.

Dám xin cha mẹ an tâm;

Cho con trả nợ thanh khâm cho rồi.

Mẹ cha nghe nói thêm vui;

Lại lo non nước xa xôi ngàn trùng. (320)

Cho theo một đứa tiểu đồng;

Thơ phong một bức dặn cùng Vân Tiên.

Xưa đà hứa định lương duyên;

Cùng quan hưu trí ở miền Hàn Giang.

Con người là Võ Thể Loan;

Tuổi vừa hai bảy dung nhan mặn mà.

Chữ rằng: Hồ Việt nhứt gia;

Con đi tới đó trao qua thư nầy!

Con dầu bước đặng thang mây;

Dưới chơn đã sẵn một dây tơ hồng. (330)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!