Hồi thứ 05: Vân Tiên đi thi

Truyện nàng sau hãy còn lâu, (287)

Truyện chàng xin nối từ đầu chép ra.

Vân Tiên từ cách Nguyệt Nga;

Giữa đường lại gặp người ra kinh kì. (290)

Xa xem mặt mũi đen sì;

Mình cao sộ sộ dị kì rất hung.

Nhớ câu bình thủy tương phùng;

Anh hùng lại gặp anh hùng một khi.

Chẳng hay danh tánh là chi;

Một mình mang gói mà đi chuyện gì?

Ðáp rằng ta cũng xuống thi;

Hớn Minh tánh tự  Ô Mi quê nhà.

Vân Tiên biết lẽ chánh tà,

Hễ là dị tướng ắt là tài cao. (300)

Chữ rằng bằng hữu chi giao?

Tình kia đã gặp lẽ nào làm khuây?

Nên rừng há dễ một cây;

Muốn cho có đó cùng đây luôn vần.

Kia nơi võ miếu hầu gần;

Hai ta vào đó nghỉ (nghĩ) chơn một hồi.

Cùng nhau bày họ tên rồi;

Hai chàng từ tạ đều lui ra đường. (308)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!