Miếu Trung Tiết Công Thần

Bộ Lễ chúng tôi:

Kính cẩn tâu lên lời bàn về danh thứ ở miếu Trung Tiết Công Thần.

Chúng tôi phụng xét:

Miếu Trung Tiết Công Thần có 5 gian. Ở gian chính giữa cùng hai gian Tả và Hữu, mỗi gian đều có kê một hương án. Trên mỗi hương án đặt thờ chung một bài vị đề rằng:

” TRUNG TIẾT CÔNG THẦN LIỆT VỊ” chứ không kê rõ chức tước, tên tuổi gì cả.

Chúng tôi lại tra cứu sổ cũ ở Bộ thì các bậc Trung Tiết Trung Thần cộng được 114 vị.

Chúng tôi trộm nghĩ:

Miếu thờ này được thiết lập ra là để nêu cao tiết tháo, khuyến khích trung lương. Nếu không đem họ tên ra để thờ tự thì lấy gì cáo thị đời sau. Vậy sự nêu rõ họ tên là cần, để làm sáng tỏ điển – nghi thờ tự.

Nay chúng tôi phụng đem số viên chức ở sổ cũ kê – cứu với bản Thực – lục cùng tham khảo sách tập ấm sổ ghi giữ phần mộ và những bản khai về sự trạng công thần ở các địa phương trình về, đã dò tìm ra họ tên đích xác được 44 vị. Trong số này có 9 vị nguyên dự vào hàng văn vũ phẩm trật thì nay xin đặt bài vị riêng biệt thờ nơi gian chính giữa.

Thứ đến 35 vị: Tham tán, Lưu thú, Đốc chiến, Cai cơ, chúng tôi thỉnh cầu nên cho đặt hai danh biển liệt thờ ở hai gian Tả và Hữu.

Bất luận là bài vị hay danh biển, đều khắc rõ chức hàm và họ tên.

Đến những vị được gia phong thái địa (ấp để hưởng lộc) thì xin đem tước hiệu điền thêm vào. Còn những tự hiệu cũ xưng là Công-hầu, xin tước bỏ đi cho được hợp lý.

Trong sổ cũ lại có những vị chỉ lược kê chức hàm mà không có Thụy-hiệu. Nay chúng tôi tra xem vị nào có dự vào miếu Trung Hưng Công  Thần cùng miếu Hiển Trung mà có Thụy-hiệu đều xét kỹ lại để chua vào bài vị. Ngoài ra, những trường hợp không có chỗ nào để đối chiếu, thì xin chua theo trong sổ cũ.

Lại còn những trường hợp không biết tra vào đâu cho đích xác cộng 69 vị. Trong số này có 4 vị phẩm trật cao như: Chưởng phủ, Chưởng doanh, tuy tên không tra được rõ, nhưng họ có thể khảo được thì xin đều đặt bài vị để chức hàm tiếp đến họ đệm theo chữ ‘phủ quân’ liệt thờ ở hương án chính giữa.

Kỳ dư có 65 vị thì dù ở vào bậc phẩm trật cao mà không biết họ tên, hoặc những vị từ hàng Cai cơ trở xuống mà họ tên không được rõ rệt, tưởng bất tất phải liệt kê ngôi thứ.

Chúng tôi lại tra cứu trong số chức hàm Cai đội thấy cò kẻ rõ họ tên LÊ VĂN TÂN song chức phận thuộc hàng tá-tốt tưởng bất tất phải đặt bày riêng rẽ, nên để chung vào hạng không có tên họ trên đây, hợp cộng là 66 vị. Xin lượng cho đặt cả vào hai bài vị đề: ‘Trung Tiết chư Công Thần chi linh” (Tôn linh các Công Thần Trung Tiết) đặt thờ ở hai gian Tả và Hữu, kế tiếp với hương án danh biển.

Các khoản thuộc về lễ-phẩm tự khí (đồ thờ tự) đều xin trù biện theo như lệ cũ.

Các chi tiết tham nghị trên đây, thần đẳng chỉ xin trình bày kiến thức thô thiển, rất là run sợ e có điều sơ xuất, lỗ mãng. Hợp lý hay không, nép mình chầu chực Thánh chỉ khâm định.

Sau khi Thánh chỉ ban xuống, chúng tôi xin phụng chiếu, chuyện biện, thiết lập bài vị, danh biển, làm têm cho đủ số. Nguyên trước đã có ba bài vị thờ chung, xin phụng trích lấy hai đem khắc lại, còn thừa một xin đem phần hóa.

Các đề nghị tâu trình lần này là thế.

CẨN TẤU.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!