Miếu Trung Tiết Công Thần – Gian chính giữa

Đặt một hương án để bài vị 13 Vị

 1 – Tá Vận Công Thần, Tráng Vũ Tướng Quân, Tiền Phong Doanh Đô Thống, Thiếu Phó, thụy ”TƯƠNG LIỆT”, phong Phụ Dực Hầu

ĐỖ VĂN HỰU

 2 – Tá Vận Công Thần, Tráng Vũ Tướng Quân, Tiền Phong Doanh Đô Thống, Thiếu Bảo, thụy ”TƯƠNG TRÁNG”, phong Duy Tiên Hầu

NGUYỄN VĂN MẪN

 3 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Chưởng Cơ, Trung Doanh Giám Quân, tặng Hữu Phủ, Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG TÚC”

NGUYỄN VĂN ĐOAN

 4 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Tiết Chế, Tả Quân Đô Đốc tặng Đô Đốc Phủ Chưởng Phủ Sự, Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG MẪN”

NGUYỄN CỬU DẬT

 5 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Phó Tiết Chế Nội Tả Chưởng Doanh tặng Đô Đốc Phủ, Chưởng Phủ Sự, thụy ”TRUNG TÚC”

NGUYỄN CỬU TUẤN

 6 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Nội Tả, Chưởng Doanh, tặng Tả Quân Đô Đốc Phủ Chưởng Phủ Sự, thụy ”TRUNG TÚC”

NGUYỄN PHỦ QUÂN

 7 – Chưởng Doanh tặng Thiếu Phó

TÔN THẤT XUÂN

 8 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Tổng Nhung Chiêu Thảo Sứ, Chưởng Cơ, tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG TÚC”

NGUYỄN PHỦ QUÂN

 9 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Chưởng Cơ, Quản Phiên Trấn Doanh Bình Dân Chư Vụ, tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG TÚC”

TRẦN XUÂN TRẠCH

 10 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Chưởng Cơ, tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG TÚC”

NGUYỄN KIM PHẨM

 11 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai, Chưởng Cơ, tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG TÚC”

CHU PHỦ QUÂN

 12 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Trấn Thủ, Chưởng Cơ, tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG DŨNG”

BÙI PHỦ QUÂN

 13 – Ngũ Doanh Điều Khiển Thống Xuất

NGUYỄN PHÚC KHÔI

Viết một bình luận

error: Content is protected !!