Miếu Trung Tiết Công Thần – Gian bên tã

Một án bày một danh biên gồm 18 vị.

1 – Tham Tán

NGUYỄN ĐẠI TIẾN

 2 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Trấn Định Doanh Lưu Thủ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN THUẬN

 3 – Dực Vận Công Thần,  Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN TÔN QUẬN

 4 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Tổng Nhung Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

ĐINH VĂN LONG

 5 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN TIẾN LẠNG

 6 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, Quản Hữu Quân Đạo, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN TÀI

 7 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Thuộc Nội Cai Cơ, Quản Tiên Phong Tả Vệ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN LÝ

 8 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Tổng Binh Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN CÔNG ĐỊNH

 9 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN LIÊM

 10 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Thuộc Nội Thống Binh Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG’

 

MAI VĂN KHIÊM

 11 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN TƯỜNG

 12 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN THẾ LỄ

 13 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

PHÙNG MINH TRUNG

 14 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN ĐÌNH MIÊN

 15 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN THỤY

 16 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

HOÀNG HỮU BẢN

 17 – Khâm Sai Thuộc Nội Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ

VŨ VĂN CHÍNH

 18 – Dực Vận Công Thần, Cai Cơ tặng Khâm Sai Cai Cơ, thụy “UY DŨNG’

TÔN THẤT THỊNH

Lại thiết chung một bài vị:

“TRUNG TIẾT CHƯ CÔNG THẦN CHI LINH” (TÔN LINH CÁC TRUNG TIẾT CÔNG THẦN)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!