Miếu Trung Tiết Công Thần – Gian bên hữu

Một án thiết một danh biển, gồm 17 vị

1 – Dực Vận Công Thần, Lưu Thú, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN ĐĂNG CHIÊU

 2 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Tổng Nhung Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

HÀ VĂN LỘC

 3 – Dực Vận Công Thần, Tiền Quân Doanh, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN ĐỨC LÂN

 4 – Dực Vận Công Thần, Kham Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN BÌNH

 5 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Giám Quân Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN THẢO

 6 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN CÔNG ĐẰNG

 7 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Đốc Chiến Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN KHOA KIÊN

 8 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

TỐNG VĂN PHÚC

 9 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN KỶ

10 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

TRẦN VĂN PHÚC

 11 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN CHÂU

 12 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ,tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN CÔNG MINH

 13 – Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ

NGUYỄN VĂN LUẬN

 14 – Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ

 NGUYỄN CÔNG LẠNG

 15 – Khâm Sai Cai Cơ Xuất Tả Bộ, tặng Chưởng Cơ

NGUYỄN CÔNG NGHỊ

 16 – Minh Nghĩa Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

HOÀNG TIẾN CẢNH

 17 – Đốc Chiến

NGUYỄN PHÚC ĐÀM

Lại đặt chung một bài vị đề:

”TRUNG TIẾT CHƯ CÔNG THẦN CHI LINH” (TÔN LINH LIỆT VỊ CÔNG THẦN TRUNG TIẾT)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!