Miếu Trung Hưng Công Thần

Bộ Lễ chúng tôi:

Kính cẩn tau bầy về việc xếp đặt thứ vị ở miếu “TRUNG HƯNG CÔNG THẦN”

Trộm nghĩ việc thờ tự ở miêu Công Thần là cốt để tỏ ra tôn sùng sự báo đáp công lao. Song điển lễ rất là quan hệ tất phải có sự phân biệt. Vậy mà có chỗ mất cả họ tên chỉ đem chức hàm hư không mà thờ, mờ mịt chẳng biết là ai; hoặc để những viên chức tá tạp nhỏ mọn cũng được sóng hàng cùng với các bậc danh thần. Đến việc xếp đặt ngôi thứ thờ, có vị phẩm trật cao lại đem đặt ở dưới, mà phẩm trật thấp lại đặt lên trên. Những sự trạng trên đây cú để thế mãi thật là hồ đồ. Rất cần một phen chỉnh đốn lại, ngõ hầu làm sáng tỏ điển nghi thờ tự để làm gương về sau.

Phụng xét miếu Trung Hưng Công Thần có tòa chính điện và nhà đại bái (dãy trước) mỗi tòa 7 gian.

Trong tòa chính: gian giữa đặt một hương án liệt thờ 18 vị; gian tả một hương án liệt thờ 6 vị; gian hữu một hương án liệt thờ 7 vị; gian tả II, một hương án liệt thờ 8 vị; gian giữa II, một hương án liệt thờ 10 vị. Các vị trên đây đều đặt bài vị riêng biệt. Còn lại gian tả III, gian hữu III chia làm đông tây hai hàng dọc mỗi hàng đều đặt 3 hương án. Hàng bên đông lập 6 danh biển liệt thờ 128 vị, hàng bên tây lập 4 danh biển liệt thờ 89 vị.

Ngoài đại bái thì gian tả III đặt một hương án riêng biệt để thờ ứng nghĩa đạo NGUYỄN TIẾN HUYÊN. Hợp cộng cả hai tòa là 267 vị công thần.

Hai bên giải võ đều có bảy gian. Ở giải bên đông, những gian 1,2 và 3, mỗi gian thiết một bài vị đề: ”Cố Công Thần Võ giai tòng tự liệt vị” (Linh vị cấp tùy tòng các bậc Công Thần hàng võ). Những giàn 4,5 mỗi gian đặt một bài vị đề: ”Cố trận vong Sĩ – Tốt chi linh” (Linh vị các sĩ tốt xưa tử trận).

Giải bên Tây những gian 1,2,3 mỗi gian đặt một bài vị đều đề: ”Cố Công Thần Văn giai tòng tự liệt vị” (Linh vị cấp tùy tùng các bậc Công Thần hàng Văn). Những gian 4,5 cũng đều thiết một bài vị thờ sĩ tốt trận vong.

Nay phụng xét tìm ở tài liệu Thực Lục và tham khảo sách Tập Ấm sổ ghi phần mộ cùng những tờ khai riêng về sự trạng Công Thần ở các địa phương, tra cứu ra họ tên đích xác được 113 vị. Trong số này nguyên dự hàng văn – võ phẩm trật cao như: Chưởng phủ, Đô thống, Chưởng doanh, Thượng thư là 46 vị nên cho đặt bài vị thờ ở gian chính giữa cùng những gian Tả I, Hữu I.

Thứ đến những vị như Tham tán, Chưởng cơ, Quản vệ, Cai cơ, Cai bạ, Ký lục cộng là 56 vị, nên đặt làm 4 danh biển thờ ở những gian Tả II, Hữu II.

Còn như vị Khâm sai Thống binh Cai cơ tặng Chưởng doanh NGUYỄN TIẾN HUYÊN thuộc đạo Ứng nghĩa trước vẫn thờ riêng một án. Nay xét ra vị này vì tử tiết với Cô thành mà mông ơn dự vào hàng biển tự, cũng nên đặt cùng hàng với chư thần cho bớt phiền phức.

Những nơi đặt bài vị hoặc danh biển nói trên đây đều nên đề rõ chức hàm họ tên. Còn vị nào mới được mông ơn phong Thái địa tước hàm cũng xin tuân phụng điền vào.

Ngoài ra tự hiệu cũ đề là ”Công hầu” cùng Đặc tiến Thượng Tướng quân, Tướng quân, Thượng Trụ quốc, Trụ quốc hoặc ”Đặc tiến”: Kim Tử đại phu, Thượng khanh, phần nhiều chưa được thỏa đáng thì xin bỏ đi là hơn.

lại còn những vị tuy xét được họ tên mà trong số có cả Quản đội, Cai đội, Tham mưu 11 vị là những chức phận thuộc hàng Tá-tốt thiết tưởng bất tất phải bày đặt danh vị như trước.

Còn những vị không tra cứu vào đâu cho biết đích xác, cộng được 154 vị. Trong số này có 11 vị vào hàng văn-võ phẩm trật cao từ Tham tri, Chưởng cơ trở lên tuy chưa tường tra được tên nhưng đã cứu xét ra được họ, thì xin chiếu thứ bậc chia đặt bài vị cùng liệt vào hàng danh biển, để chức hàm rồi đến họ đệm theo chữ “Phủ quân” tùy theo thứ tự liệt thờ ở những gian Tả I, Hữu I, Tả II, Hữu II.

Ngoài ra những vị tuy vào hàng phẩm trật cao mà tên họ không biết cùng những vị Quản vệ, Cai cơ trở xuống mà tên, họ không biết rõ ràng, tất cả là 143 vị, thì bất tất phải liệt theo danh thứ, nên ghép cùng với những vị Quản đội, Cai đội, Tham mưu nói ở khoản trên, hợp cộng lại là 154 vị. Ở đây xin lượng cho đặt 8 bài vị mà 2 bài vị cùng đề: “Cố Công Thần chư Đại viên chi linh” (TÔN LINH CÁC ĐẠI VIÊN CÔNG THẦN XƯA) thờ ở những gian Tả III, gian Hữu III. Lại xin đem 6 bài vị cũ thờ các vị Công thần hai ban văn-võ mà cải ra là “Cố Công Thần chư Tỳ Tá chi linh” (TÔN LINH CÁC TỲ TÁ CỦA CHƯ CÔNG THẦN XƯA) thờ ở những gian 1, 2, 3 hai bên giải võ đông và tây. Còn những gian 4,5 trong hai giải võ nguyên đặt 4 bài vị những sĩ tốt trận vong xưa, xin đều theo như cũ mà thờ. Về các khoản Lễ phẩm, Tự khí thì xin chuyên biện theo lệ cũ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!