Miếu Trung Hưng Công Thần – Gian chính giữa

Một hương án đặt 17 bài vị.

 1 – Tá Vận Tôn Thần, Tôn Nhân Phủ Tôn Nhân lệnh, thụy ”TRUNG HOÀI”, phong An Biên Quận vương

TÔN THẤT MÂN

 2 – Tá Vận Tôn Thần, Tôn Nhân Phủ Tả Tôn Chánh, Đặc Tiến Tráng Vũ Đại Tướng Quân, Tả Quân Đô Đốc Phủ Chưởng Phủ Sự, thuy ”TĨNH HIỂN”, phong An Tây Công

TÔN THẤT HUY

 3 – Tá Vận Tôn Thần, Đặc Tiến Tráng Vũ Đại Tướng Quân Đề Hậu Quân Đô Thống Phủ Chưởng Phủ Sự, Thái Sư, thụy ”TRUNG LIỆT”, phong Hoài Quốc Công

VÕ TÔN TÁNH

 4 – Đặc Tiến Tráng Vũ Đại Tướng Quân, Tiền Quân Đô Thống Phủ Chưởng Phủ Sự, Thái Bảo, Quy Quốc Công, thụy ”TRUNG MẪN”

TỐNG PHÚC KHUÔNG

 5 – Tá Vận Tôn Thần, Tôn Nhân Phủ Tả Tôn Chánh, Đặc Tiến Tráng Vũ Đại Tướng Quân, Tiền Quân Đô Thống Phủ Chưởng Phủ Sự, thụy ”TÚC VŨ”, phong Lạng Giang Quận công

TÔN THẤT HỘI

 6 – Tá Vận Công Thần, Đặc Tiến Vinh Lộc Đại Phu, Hiệp Biện Đại Học Sĩ, Thiếu Sư kiêm Thái Tử Thái Sư, thụy ”TRUNG MẪN”, phong Ninh Hoa Quận công

NGÔ TÙNG CHÂU

 7- Tá vận Công Thần, Đặc Tiến Tráng Vũ Tướng Quân, Tả Quân Đô Thống Phủ Chưởng Phủ Sự Thái Bảo, thụy ”TRÁNG LIỆT”, phong Lâm Thao Quận công

CHÂU VĂN TIẾP

 8 – Tá Vận Công Thần, Đặc Tiến Tráng Vũ Đại Tướng Quân, Trung Quân Đô Thống Phủ Chưởng Phủ Sự, Thái Bảo, thụy ”CHIÊU VŨ”, phong Đoan Hùng Quận công

NGUYỄN VĂN TRƯƠNG

 9 – Tá Vận Công Thần, Đặc Tiến Tráng Vũ Tướng Quân Thủy Quân Đô Thống Phủ Chưởng Phủ Sự, Thái Bảo, thụy ”TRÁNG TÚC”, phong Bình Giang Quận công

VÕ DI NGUY

 10 – Tá Vận Công Thần, Đặc Tiến Tráng Vũ Tướng Quân Hữu Quân Đô Thống Phủ Chưởng Phủ Sự, Thái Phó, thụy ”HIỂN TĨNH”, phong Tiên Hưng Quận công

PHẠM VĂN NHÂN

 11 – Tá Vận Công Thần, Đặc Tiến Tráng Vũ Tướng Quân Hữu Quân Đô Thống Phủ Chưởng Phủ Sự, Thái Phó, thụy ”HOÀN DŨNG”, phong Khoái Châu Quận công

NGUYỄN ĐỨC XUYÊN

 12 – Tá Vận Công Thần, Đặc Tiến Tráng Vũ Tướng Quân Tiền Quân Đô Thống Phủ Chưởng Phủ Sự, Thái Phó, thụy ”CHIẾU NGHỊ”, phong Kiến Xương Quận công

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

 13 – Tá Vận Công Thần, Đặc Tiến Tráng Vũ Tướng Quân Hữu Quân Đô Thống Phủ Chưởng Phủ Sự, Thái Bảo, thụy ”MỤC HIỂN”, phong Kinh Môn Quận công

NGUYỄN VĂN NHÂN

 14 – Tá Vận Công Thần, Vinh Lộc Đại Phu, Hiệp Biệt Đại Học Sĩ, Thiếu Sư, kiêm Thái Tử Thái Sư, thụy ”VĂN CUNG”, phong Tuân Nghĩa Quận công

TỐNG PHÚC KHÊ

15 –  Tá Vận Công Thần, Tráng Vũ Tướng Quân, Tiền Phong Doanh Đô Thống, Thiếu Phó, thụy ”TƯƠNG LIỆT”, phong Phụ Dực Hầu

ĐỖ VĂN HỰU

 16 – Tá Vận Công Thần, Tráng Vũ Tướng Quân, Tiền Phong Doanh Đô Thống, Thiếu Bảo, thụy ”TƯƠNG TRÁNG”, phong Duy Tiên Hầu

NGUYỄN VĂN MẪN

 17 – Tá Vận Công Thần, Tráng Vũ Tướng Quân, Thần Sách Quân Hậu Doanh Đô Thống, Thiếu Bảo, thụy ”CUNG CẨN”, phong Vĩnh Lại Hầu

MAI ĐỨC NGHỊ

Viết một bình luận

error: Content is protected !!