Miếu Trung Hưng Công Thần – Gian Tả I

Đặt một hương án thiết 17 bài vị.

 1 – Dực Vận Công Thần, Ngoại Hữu Chưởng Doanh, Lĩnh Đại Tử Nông, tặng Hữu Quân Đô Đốc Phủ Chưởng Phủ Sự, thụy ‘TRUNG TÚC’

TÔN THẤT DỤ

 2 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Thị Trung Đô Thống Chế, tặng Thiếu Bảo, thụy ‘TRUNG KÍNH’

NGUYỄN VĂN KHIÊM

 3 – Suy Trung Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Chưởng Doanh, tặng Thiếu Bảo, thụy ‘TRUNG CHẤT’

NGUYỄN ĐÌNH ĐẮC

 4 – Dực Vận Công Thần, Ngoại Tả Chưởng Doanh, tặng Hữu Quân Đô Đốc Phủ Chưởng Phủ Sự, thụy ‘TRUNG TÚC’

CHU PHỦ QUÂN

 5 – Tá Lý Công Thần, Hộ Bộ, tặng Tham Chính, thụy “MẪN TRỰC”

TRẦN PHỨC GIAI

 6 – Tá Lý Công Thần, Hộ Bộ, tặng Tham Chính, thụy “CẨN HẬU”

TRƯƠNG ĐỨC KHOAN

 7 – Tá Lý Công Thần, Binh Bộ, tặng Tham Chính, thụy “CẨN HẬU”

NGUYỄN ĐỨC THẬN

 8 – Tá Lý Công Thần, Tả Quân Phó Tướng, tặng Chưởng Doanh, thụy “TRUNG KÍNH”

VŨ VĂN LANG

 9 – Minh Nghĩa Công Thần, Tiền Quân Phó Tướng, tặng Chưởng Doanh, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN HUÊ

 10 – Tá Lý Công Thần, Tả Quân Phó Tướng, tặng Chưởng Doanh, thụy “UY DŨNG’

NGUYỄN VĂN THƯ

 11 – Minh Nghĩa Công Thần, Hậu Quân Doanh Phó Tướng, tặng Chưởng Doanh, thụy “TRUNG DŨNG”

NGUYỄN VĂN THÀNH

 12 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Thuộc Nội Chưởng Cơ, tặng Chưởng Doanh, thụy “UY DŨNG”

HOÀNG PHỦ QUÂN

 13 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Thuộc Nội Chưởng Cơ, Quản Tiền chi Hiệu Úy, tặng Chưởng Doanh, thụy “TRUNG DŨNG’

NGUYỄN VĂN ĐẮC

 14 – Minh Nghĩa Công Thần, Thần Sách Quân Trung Doanh, Trung Vũ Vệ Cánh Vệ Úy, tặng Chưởng Doanh, thụy “TRUNG DŨNG”

TRẦN VĂN XUNG

 15 – Tá Thị Công Thần Lễ Bộ, thụy “TRUNG CẨN”

NGUYỄN PHỦ QUÂN

 16 – Tĩnh Nạn Công Thần, Hành Lễ Bộ Sự, tặng Lễ Bộ Thượng Thư, thụy “MẪN TRỰC”

NGUYỄN HỒNG ĐIỀN

 17 – Minh Nghĩa Công Thần, Thần Sách Quân Hậu Doanh Phó Đô Thống Chế, tạm Quản Tiên Phong Doanh, Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, tặng Chưởng CƠ, thụy “UY DŨNG”

TÔN THỌ TUYÊN

Viết một bình luận

error: Content is protected !!