Miếu Trung Hưng Công Thần – Gian Hữu I

Đặt một án thờ 17 vị.

 1 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Chưởng Trung Doanh Đô Thống Chế, tặng Thiếu Bảo, thụy “TRUNG LIỆT”, phong Ninh Giang Quận công

TỐNG VIẾT PHÚC

 2 – Dực Vận Dương Vũ Công Thần, Khâm Sai Chưởng Doanh, tặng Thiếu Bảo, thụy ”TRUNG THUẬN”

HỒ VĂN LÂN

 3 – Tá Trị Công Thần, Lễ bộ kiêm Đốc Học, tặng Thiếu Phó, thụy ”TRUNG CẦN”

NGUYỄN THÁI NGUYÊN

 4 – Dực Vận Công Thần, Quản Trung Thủy Doanh, Khâm Sai Thống Chế, tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG LIỆT”

TỐNG PHÚC CHÂU

 5 – Tá Trị Công Thần, Hộ Bộ, tặng Tham Chính, thụy ”PHÁC TRỰC”

PHAN THIÊN TẠO

 6 – Tá Lý Công Thần, Lại Bộ, tặng Tham Chính, thụy ”CẨN HẬU”

NGUYỄN PHÚC TRÍ

 7 – Tá Trị Công Thần, Binh Bộ kiêm Hộ Bộ Trưởng Đà Sự, tặng Tham Chính, thụy ”MẪN TRỰC”

PHẠM NGỌC THẬN

 8 – Tá Lý Công Thần, Tiền Quân Phó Tướng, tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG NGHĨA”

NGUYỄN VĂN THƯ

 9 – Dực Vận Công Thần, Nội Thủy Chưởng Cơ kiêm Công Bộ Cai Nội Mã, Cai Tào Vụ, tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG TÚC”

NGUYỄN PHỦ QUÂN

 10 – Dực Vận Công Thần, Chấn Vũ Quân, Phó Tướng, Khâm Sai Chưởng Cơ, tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG DŨNG”

NGUYỄN VĂN LỢI

 11 – Minh nghĩa Công Thần, Hậu Quân Doanh Khâm Sai Phó Tướng tặng Chưởng Doanh, thụy ”UY DŨNG”

TRẦN CÔNG ĐỀ

 12 – Minh nghĩa Công Thần, Chưởng Cơ, Thần Vũ Vệ Chính Vệ Úy, tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG DŨNG”

NGUYỄN VĂN KỶ

 13 – Minh nghĩa Công Thần, Thần Sách Quân Trung Doanh Dũng Vũ Vệ Chính Vệ Úy, tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG DŨNG”

TRƯƠNG VĂN HOÀNG

 14 – Dương Vũ Công Thần, Ứng Nghĩa Đạo; Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG LIỆT”

NGUYỄN TIẾN HUYÊN

 15 – Đoan Nhã Công Thần, Lại Bộ Tham Tri, tặng Lại Bộ, thụy ”MẪN TRỰC”

NGUYỄN PHỦ QUÂN

 16 – Minh nghĩa Công Thần, Hộ Bộ Tả Tham Tri, tặng Hộ Bộ, thụy ”MẪN TRỰC”

NGUYỄN VĂN MỸ

 17 – Minh nghĩa Công Thần, Tiền Quân Khâm Sai Chưởng Cơ, tặng Thị Nội Thống Chế, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN DUNG

Viết một bình luận

error: Content is protected !!