Miếu Trung Hưng Công Thần – Gian Tả II

Đặt một hương án, bày 2 danh biển (gồm 31 vị)

 1 – Tá Lý Công Thần, Khâm Sai Tam Tán, tặng Tham Khám, thụy ”MÃN TRỰC”

TRẦN VĂN THỨC

 2 – Tá Lý Công Thần, Khâm Sai Thuộc Nội Tổng Nhung Chưởng Cơ, Quản Tiền Quân Đạo, Điều Bát Bộ Binh Tướng Sĩ, thụy ”TRUNG NGHỊ”

NGUYỄN PHỦ QUÂN

 3 – Tá Trị Công Thần, Lễ Bộ Tham Tri, thụy ”MẪN TRỰC”

NGUYỄN PHỦ QUÂN

 4 – Tá Trị Công Thần, Lễ Bộ Tham Tri, thụy ”MẪN TRỰC”

TRẦN PHỦ QUÂN

 5 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Tổng Nhung Cai Cơ, Hành Bình Hòa Doanh Lưu Thú Sự, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

TÔN THẤT XUYỀN

 6 – Dực Vận Công Thần, Lưu Thú, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN ĐĂNG CHIÊU

 7 – Minh Nghĩa Công Thần, Thần Sách Quân Ban Trực Tuyển Phong Tiền Vệ Chính Vệ Úy, Khâm Sai Thuốc Nội Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN HỰU

 8 – Minh Nghĩa Công Thần, Thần Sách Quân hậu Doanh, Nội Dực Vệ Chánh vệ Úy, tặng Chưởng Cơ, thuy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN HIÊN

 9 – Minh Nghĩa Công Thần, Thần Sách Quân Công Vũ Vệ Phó Vệ Úy, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

HOÀNG VĂN TỨ

 10 – Minh Nghĩa Công Thần, Thần Sách Quân Trung Doanh Ban Trực Hữu Vệ Phó Vệ Úy, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN ĐĂNG

 11 – Minh Nghĩa Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

HOÀNG TIẾN CẢNH

 12 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Thuộc Nội Cai Cơ, Quản Tiểu Sai Đội, tặng Chưởng Cơ, thụy ”CƯƠNG NGHỊ”

TỐNG PHÚC TÔN

 13 – Minh Nghĩa Công Thần, Khâm Sai Thuộc Nội Cai Cơ, Quản Tiểu Sai Đội, Tri Tượng Chính, Cai Trưởng Đà Sự, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

TRƯƠNG PHÚC LUẬT

 14 – Minh Nghĩa Công Thần, Thượng Đạo Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN ĐÌNH LAN

 15 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

BÙI VĂN ĐIỂN

 16 – Minh Nghĩa Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN VÂN

(16 vị kể trên hợp đề một biển)

 1 – Dực vận Công Thần, Khâm Sai Thuộc Nội Cai Cơ, Quản Tiền Phong Tả vệ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN LÝ

 2 – Minh Nghĩa Công Thần, Quản Hậu Thủy Doanh, Khâm Sai Thống Nhung Cai Cơ Bảo Hộ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN NHÀN

 3 – Minh Nghĩa Công Thần, Thanh Châu Đạo, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN DUỆ

 4 – Minh Nghĩa Công Thần, Tiền Quân, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

TRƯƠNG VĂN QUẬN

 5 – Dực Vận Công Thần, Quản Trung Thủy Doanh, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN UY

 6 – Dương Vũ Công Thần, Phó Quản Tiền Thủy Doanh, Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

HOÀNG VĂN ĐỊNH

 7 – Minh Nghĩa Công Thần, Hậu Quân Doanh, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN UY

 8 – Tá Trị Công Thần, Phiên Trấn Doanh Cai Bạ, thụy ”MẪN TRỰC”

NGUYỄN VĂN THIỆM

 9 – Dương Vũ Công Thần, Thần Sách Quân Tuyển Phong Tả vệ Phó Vệ Úy, thụy ”UY DŨNG”

LÊ VĂN KỲ

 10 – Dương Vũ Công Thần, Thống Binh Cai Cơ, tặng Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN CHÍNH

 11 – Dương Vũ Công Thần, Hậu Chi Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN CHẤT

 12 – Dương Vũ Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

PHÙNG MINH MINH

 13 – Dương Vũ Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN TƯỜNG

 14 – Dương Vũ Công Thần, Tổng Nhung Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN CÔNG ĐẲNG

 15 – Dương Vũ Công Thần, Cự Tả Quân Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN THANH

(15 vị kể trên hợp đề một biển)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!