Miếu Trung Hưng Công Thần – Gian Hữu II

Đặt một hương án thiết hai danh biển gồm 31 vị.

 1 – Minh Nghĩa Công Thần, Thành Sách Quân, Tiền Du Đồn Minh Uy Vệ Vệ Úy, tặng Phó Đô Thống Chế, thụy ”UY DŨNG”

LÊ VĂN TƯ

 2 – Tá Trị Công Thần, Hộ Bộ Tham Tri, thụy ”MẪN TRỰC”

NGUYỄN PHỦ QUÂN

 3 – Đoan Nhã Công Thần, Binh Bộ Tham Tri, thụy ”ĐÔN HẬU”

TRẦN PHỦ QUÂN

 4 – Tá Trị Công Thần, Công Bộ Tham Tri, thụy ”MẪN TRỰC”

TRẦN PHỦ QUÂN

 5 – Minh Nghĩa Công Thần, Khâm Sai, Quản Tiền Phong Doanh Nha Trang thành Hành Ấn Trấn, Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN TÍNH

 6 – Minh Nghĩa Công Thần, Khâm Sai Tổng Nhung Cai Cơ, Hành Trấn Biên Doanh Lưu Thú Sự, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

VŨ TIẾN ĐẨU

 7 – Minh Nghĩa Công Thần, Thần Sách Quân Tuyển Phong Hậu Vệ Chánh Vệ Úy, Khâm Sai, Thống Nhung Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

ĐOÀN CẢNH CƯ

 8 – Minh Nghĩa Công Thần, Thần Sách Quân Trung Doanh Uy Vũ Vệ Chánh Vệ Úy, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

HOÀNG PHÚC BẢO

 9 – Minh Nghĩa Công Thần, Thần Sách Quân Công Vũ Vệ Úy, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN PHƯỢNG

 10 – Minh Nghĩa Công Thần, Hậu Quân Doanh Nghị Vũ Vệ Chánh Vệ Úy, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN CÔNG GIAO

 11 – Minh Nghĩa Công Thần, Hậu Quân Doanh, Nhuệ Phong Vệ Phó Vệ Úy, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

MAI VĂN HƯƠNG

 12 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Thuộc Nội Cai Cơ, Chánh Giám Thành Hầu, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

TÔ VĂN ĐOÁI

 13 – Minh Nghĩa Công Thần, Khâm Sai Thuộc Nội Cai Cơ, Quản Long Điện Thị Vệ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN LIÊM

 14 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN DUNG

 15 – Minh Nghĩa Công Thần, Tả Thủy Doanh, Khâm Sai Thuộc Nội Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN HỮU NGHỊ

 16 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, Xuất Tả Binh đội, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN ĐỊNH

(16 vị kể trên hợp đề một biển)

 1 – Minh Nghĩa Công Thần, Tiền Thủy Doanh Chính Tiền Chi, Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN CẨM

 2 – Minh Nghĩa Công Thần, Tiền Thủy Doanh Chính Tiền Chi, Khâm Sai Cai Cơ, Quản Cần Giờ, Vũng Tàu, Đồng Tranh Tam Đạo, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN THÁI

 3 – Dương Vũ Công Thần, Hậu Quân Phó Hữu Cơ Chi, Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN CẨN

 4 – Minh Nghĩa Công Thần, Hậu Quân Doanh, Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN PHÚC THÀNH

 5 – Minh Nghĩa Công Thần, Tả Doanh Diệu Vũ Vệ, Khâm Sai Thuộc Nội Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

TRƯƠNG VĂN BÌNH

 6 – Minh Nghĩa Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN ĐỊNH

 7 – Minh Nghĩa Công Thần, Tả Quân Doanh Tả Chi Phó Trưởng Chi, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN XUÂN

 8 – Tá Trị Công Thần, Khâm Sai Tham Mưu, Hành Trấn Biên Doan Ký Lục, thụy ”MẪN TRỰC”

NGUYỄN VĂN HIẾN

 9 – Dương Vũ Công Thần, Kiên Uy Vệ Phó Vệ Úy, thụy ”UY DŨNG”

MAI VĂN THÀNH

 10 – Dương Vũ Công Thần, Trung Thủy Doanh Chính Tiền Chi, Quản Thanh Châu Đạo, Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

CÙ VĂN LIÊM

 11 – Dương Vũ Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN THIỀN

 12 – Dương Vũ Công Thần, Chính Doanh, Khâm Sai Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

LÊ VĂN LUẬT

 13 – Dương Vũ Công Thần, Trung Quân Doanh Tiền Chi, Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN BIỆN

 14 – Dương Vũ Công Thần, Chính Tào Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN DUNG

 15 – Minh Nghĩa Công Thần, Khâm Sai Thống Nhung Cai Cơ, Quản Đông Khẩu Đạo, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN NGHIÊM

(15 vị kể trên hợp đề một biển)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!