Miếu Trung Hưng Công Thần – Gian Tả III và Gian Hữu III

Gian Tả III

Đặt một hương án thờ chung một bài vị đề: ”CỐ CÔNG THẦN CHƯ ĐẠI VIÊN CHI LINH” (Tôn linh các Đại viên các Công thần xưa)

Gian Hữu III

Đặt một hương án thờ chung một bài vị đề: ”CỐ CÔNG THẦN CHƯ ĐẠI VIÊN CHI LINH”


Những gian 1, 2, 3, Giải vũ Đông, mỗi gian một án, đều thiết chung một bài vị đề:

”CỐ CÔNG THẦN CHƯ TỲ TÁ CHI LINH”

Giải Võ Tây 5 án, cũng đều như giải võ Đông vậy.

NIÊN HIỆU MINH MẠNG THỨ 19, ngày 10 tháng 12.


Ba bản tấu trên đều được Thánh Thượng châu phê: ”Sẽ xuống chỉ – Khâm thử”

Viết một bình luận

error: Content is protected !!