Miếu Hiển Trung – Giải võ bên hữu

Trên một hương án đặt 2 danh biển (gồm 23 vị)

 1 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

HOÀNG HỮU BẢN

 2 – Minh Nghĩa Công Thần, Tiền Thủy Doanh Chánh Tiền Chi Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN CẨM

 3 – Dực Vận Công Thần, Quản Trung Thủy Doanh, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN THỊNH

 4 – Minh Nghĩa Công Thần, Thanh Châu Đạo, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN DUỆ

 5 – Dương Vũ Công Thần, Phó Quản Tiền Thủy Doanh, Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

HOÀNG VĂN ĐỊNH

 6 – Minh Nghĩa Công Thần, Hậu Quân Doanh, Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN PHÚC THÀNH

 7 – Minh Nghĩa Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN ĐỊNH

 8 – Minh Nghĩa Công Thần, Tả Quân Doanh Tả Chi Phó Trưởng Chi, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN XUÂN

 9 – Dực Vận Công Thần, Hâu Quân Doanh, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGÔ VĂN LỄ

 10 – Minh Nghĩa Công Thần, Khâm Sai Đốc Chiến Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN THUẬN

 11 – Tả Thị Công Thần, Phiên Trấn Doanh Cai Bạ, thụy ”MẪN TRỰC”

NGUYỄN VĂN THIỆM

 12 – Dực Vận Công Thần, Cai Cơ tặng Khâm Sai Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

TÔN THẤT THỊNH

(12 vị kể trên hợp đề 1 biển)

 1 – Dực Vận Công Thần, Cai Cơ tặng Khâm Sai Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN THỊNH

 2 – Dực Vận Công Thần, Cai Cơ, tặng Khâm Sai Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN ĐỨC

 3 – Dực Vận Công Thần, Cai Cơ tặng Khâm Sai Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN CHÂU

 4 – Dực Vận Công Thần, Cai Cơ tặng Khâm Sai Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN PHÚC THANH

 5 – Dực Vận Công Thần, Cai Cơ tặng Khâm Sai Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN THỤY

 6 – Dực Vận Công Thần, Thống Binh Cai Cơ, tặng Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

LÊ NGỌC LỄ

 7 – Dực Vận Công Thần, Tổng Nhung Cai Cơ, tặng Khâm Sai Tổng Nhung Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN TIẾN KHƯƠNG

 8 – Dực Vận Công Thần, Thống Binh Cai Cơ, tặng Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

LÊ PHÚC BÌNH

 9 – Dực Vận Công Thần, Trấn Biên Doanh Cai Cơ, tặng Khâm Sai Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN QUÝ

 10 – Dực Vận Công Thần, Hữu Quân Doanh, tặng Khâm Sai Cai Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN ĐỨC MINH

 11 – Dực Vận Công Thần, Tiền Quân Doanh, tặng Cai Cơ, thụy ”CẦN TRÁNG”

NGUYỄN VĂN NGHIÊM

(11 vị kể trên hợp đề 1 biển)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!