Miếu Hiển Trung – Giải võ bên tả

Trên một hương án đặt 2 danh biển (gồm 24 vị)

 1 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Thuộc Nội Cai Cơ, Quản Tiền Phong Tả vệ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG’

NGUYỄN VĂN LÝ

 2 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, Xuất Tả Bính Đội, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN CÔNG ĐỊNH

 3 – Minh Nghĩa Công Thần, Tiền Thủy Doanh Chánh Tiền Chỉ, Khâm Sai Cai Cơ, Quản Cần Giờ, Vũng Tàu, Đồng Tranh Tam Đạo, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN THÁI

 4 – Minh Nghĩa Công Thần, Thành Sách Quân, Khâm Sai Cai Cơ, Quản Dương Vũ Vệ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĨNH HỰU

 5 – Minh Nghĩa Công Thần, Tiền Quân Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ‘UY DŨNG’

TRƯƠNG VĂN QUẬN

 6 – Dương Vũ Công Thần, hậu Quân Phó ữu Chỉ Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN CẨN

 7 – Minh Nghĩa Công Thần, Hậu Quân Doanh, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG’

NGUYỄN VĂN UY

 8 – Minh Nghĩa Công Thần, Tả Doanh Diệu Vũ vệ, Khâm Sai Thuộc Nội Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

TRƯƠNG VĂN BỈNH

 9 – Minh Nghĩa Công Thần, Khâm Sai Tổng Nhung Cai Cơ, Quản Đông Khẩu Đạo, tặng Chưởng CƠ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN KHIÊM

 10 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

BÙI VĂN ĐIỂN

 11 – Minh Nghĩa Công Thần, Thượng Đạo Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN ĐÌNH LAN

 12 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN CÔNG MINH

(12 vị kể trên hợp đề 1 biển)

 1 – Dực Vận Công Thần, Cai Cơ, tặng Khâm Sai Cai Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN ĐIỀN

 2 – Dực Vận Công Thần, Thống Binh Cai Cơ, tặng Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN PHONG

 3 – Dực Vận Công Thần, Cai Cơ, tặng Khâm Sai Cai Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN THỌ

 4 – Dực Vận Công Thần, Cai Cơ, tặng Khâm Sai Cai Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN PHÚC TIẾN

 5 – Dương Vũ Công Thần, Thống Binh Cai Cơ, tặng Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN CHÍNH

 6 – Dực Vận Công Thần, Cai Cơ, tặng Khâm Sai Cai Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN TIẾN VĂN

 7 – Dực Vận Công Thần, Cai Cơ tặng Khâm Sai Cai Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN CÔNG ĐỊNH

 8 – Dực Vận Công Thần, Cai Co, tặng Khâm Sai Cai Cơ, thụy “UY DŨNG”

TRẦN ĐÌNH NGŨ

 9 – Dực Vận Công Thần, Cai Cơ, tặng Khâm Sai Cai Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN HUỆ

 10 – Dực Vận Công Thần, Thống Binh Cai Cơ, tặng Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN THÁI

 11 – Dực Vận Công Thần, Cai Cơ, tặng Khâm Sai Thuộc Nội Cai Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN THỊNH

 12 – Dực Vận Công Thần, Trung Quân Doanh, Kiên Uy Chỉ, tặng Khâm Sai Cai Cơ, thụy “UY DŨNG”

PHẠM VĂN DU

(12 vị kể trên hợp đề 1 biển)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!