Miếu Hiển Trung – Gian đầu bên hữu

Trên một hương án đặt hai danh biển, gồm 24 vị:

 1- Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Tổng Nhung Cai Cơ, Hành Bình Hòa Doanh Lưu Thú Sự, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG’

TÔN THẤT XUYỀN

 2 – Minh Nghĩa Công Thần, Khâm Sai Tổng Nhung Cai Cơ, Hành Trấn Biên Doanh Lưu Thú Sự, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

VŨ TIẾN ĐẨU

 3 – Minh Nghĩa Công Thần, Thần Sách Quân Hậu Doanh Nội Dực Vệ Chánh Vệ Úy, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN HIÊN

 4 – Minh Nghĩa Công Thần, Hậu Quân lương Vũ Vệ Chính Vệ Úy, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

PHAN VĂN THỊNH

 5 – Minh Nghĩa Công Thần, Thần Sách Quân Ban Trực Tuyển Phong Tiền Vệ Chính Vệ Úy, Khâm Sai Thuộc Nội Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN HỰU

 6 – Minh Nghĩa Công Thần, Thần Sách Quân Công Vũ Vệ Phó Vệ Úy, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN PHƯỢNG

 7 – Minh Nghĩa Công Thần, Thần Sách Quân Trung Doanh Ban Trực Hữu Vệ Phó Vệ Úy, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN ĐĂNG

 8 – Dực Vận Công Thần, Tiền Quân Doanh Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG’

NGUYỄN ĐỨC LÂN

 9 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, Quản Hữu Quân Đạo, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG’

NGUYỄN VĂN TÀI

 10 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Giam Quân Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG’

NGUYỄN VĂN THẢO

 11 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG’

NGUYỄN CÔNG VĂN ĐẰNG

 12 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN LIÊM

(12 vị kể trên hợp đề một biển)

 1 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN TƯỜNG

 2 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Đốc Chiến Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG’

NGUYỄN KHOA KIÊN

 3 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG’

TỐNG VĂN PHÚC

 4 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN HOAN

 5 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG’

PHÙNG MINH TRUNG

 6 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG’

NGUYỄN ĐÌNH MIÊN

 7 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

TRẦN VĂN PHÚC

 8 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN CHÂU

 9 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Thuộc Nội Cai Cơ, Chánh Giám Thành Sứ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

TÔ VĂN ĐOÁI

 10 – Minh Nghĩa Công Thần, Khâm Sai Thuộc Nội Cai Cơ, Quản Tiểu Sai Đội, Tri Tượng Chính, Cai Trưởng Đà Sự, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

TRƯƠNG PHÚC LUẬT

 11 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Thống binh Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN DUNG

 12 – Minh Nghĩa Công Thần, Tả Thủy Doanh Khâm Sai Thuộc Nội Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy “UY DŨNG’

NGUYỄN HỮU NGHỊ

(12 Vị kể trên hợp đề một biển)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!