Miếu Hiển Trung – Gian đầu bên tả

Trên một hương án, đặt hai danh biển (cộng 24 vị)

1 – Tạ Lý Công Thần, Khâm Sai Tham Tán, tặng Tham Khám, thụy ”MẪN TRỰC”

TRẦN VĂN THỨC

 2 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Trấn Định Doanh Lưu Thủ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

TỐNG VĂN KHƯƠNG

 3 – Dực Vận Công Thần, Lưu Thủ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN ĐĂNG CHIÊU

 4 – Minh Nghĩa Công Thần, Thần Sách Quân tuyển phong Nghi Vệ Chánh Vệ Úy, Khâm Sai Thống Nhung Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

ĐOÀN CẢNH CƠ

 5 – Minh Nghĩa Công Thần, Thần Sách Quân Trung Doanh Uy Vũ Vệ Chánh Vệ Úy, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

HOÀNG PHÚC BẢO

 6 – Minh Nghĩa Công Thần, Nghi Quân Hậu Doanh Nghị Vũ Vệ Chánh Vệ Úy, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG;

NGUYỄN VĂN GIAO

 7 – Dực Vận Công Thần, Thần Sách Quân Công Vũ Vệ Phó Vệ Úy, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

HOÀNG VĂN TỨ

 8 – Minh Nghĩa Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

HOÀNG TIẾN CẢNH

 9 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Tổng Nhung Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

HÀ VĂN LỘC

 10 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Tổng Nhung Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

ĐINH VĂN LONG

 11 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN TIẾN LẠNG

 12 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN BÌNH

(12 vị kể trên để chung một biển)

 1 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN LÝ

 2 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Tổng Binh Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN CÔNG ĐỊNH

 3 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Tổng Binh Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN TÔN QUẬN

 4 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Thuộc Nội Thống Binh Cai Cơ tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

MAI VĂN KIÊM

 5 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN THẾ LỄ

 6 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN KỶ

 7 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN THỤY

 8 – Minh Nghĩa Công Thần, Khâm Sai Thuộc Nội Cai Cơ, Quản Long Điện Thị Vệ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN LIÊM

 9 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Thuộc Nội Cai Cơ, Quản Tiểu Sai Đội, tặng Chưởng Cơ, thụy ”CƯƠNG NGHỊ”

TỐNG PHÚC TÔN

 10 – Minh Nghĩa Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG;

PHẠM VĂN NHẬM

 11 – Minh Nghĩa Công Thần, Khâm Sai Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG;

NGUYỄN VĂN VÂN

 12 – Minh Nghĩa Công Thần, Quản Hậu Thủy Doanh, Khâm Sai Thống Nhung Cai Cơ Bảo Hộ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN NHÀN

(12 vị kể trên để chung một biển)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!