Miếu Hiển Trung – Gian kế bên hữu

Trên hương án đặt 14 bài vị:

 1 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Chưởng Trung Doanh Đô Thống Chế, tặng Thiếu Bảo, thụy ”TRUNG LIỆT”, phong Ninh Giang Quận Công.

TỐNG VIẾT PHÚC

 2 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Chưởng Cơ, tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG TÚC”

NGUYỄN KIM PHẨM

 3 – Minh Nghĩa Công Thần, Ngự Lâm Quân Tiền Đồn Chánh Đô Thống Chế, tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG DŨNG”

ĐOÀN VĂN CÁT

 4 – Dực Vận Công Thần, Nội Thủy Chưởng Cơ, kiêm Công Bộ Cai Nội Mã, Cai Tào Vụ, Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG TÚC”

NGUYỄN PHỦ QUÂN

 5 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Tổng Nhung Chiêu Thảo Sứ, Chưởng Cơ, tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG TÚC”

NGUYỄN PHỦ QUÂN

 6 – Tá Lý Công Thần, Hộ Bộ tặng Tham Chán, thụy ”MẪN TRỰC”

TRẦN PHÚC GIAI

 7 – Tá Lý Công Thần, Hộ Bộ tặng Tham Chánh, thụy ”CẨN HẬU”

 TRƯƠNG ĐỨC KHOAN

 8 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Chưởng Cơ, tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG TÚC”

CHU PHỦ QUÂN

 9 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Trấn Thủ, Chưởng Cơ tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG DŨNG”

BÙI PHỦ QUÂN

  10 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Thuộc Nội Chưởng Cơ, Quản Tiền Chí Hiệu Úy, tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG DŨNG”

NGUYỄN VĂN ĐẮC

 11 – Minh Nghĩa Công Thần, Tiền Quân Doanh Phó Tướng, tặng Chưởng Doanh, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN THƯ

 12 – Minh Nghĩa Công Thần, Chưởng Cơ, Thần Võ Vệ Chánh Vệ Úy, tặng Chưởng Doanh, thụy ”UY DŨNG”

NGUYỄN VĂN KỶ

 13 – Minh Nghĩa Công Thần, Thần Sách Quân Trung Doanh Dũng Vũ Vệ Chánh Vệ Úy, tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG DŨNG”

TRƯƠNG VĂN HOẢNG

 14 – Minh Nghĩa Công Thần, Hộ Bộ Tả Tham Tri, tặng Hộ Bộ, thụy ”MẪN TRỰC”

NGUYỄN VĂN MỸ

Viết một bình luận

error: Content is protected !!