Miếu Hiển Trung – Gian kế bên tả

Trên hương án đặt 14 bài vị:

 1 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Chưởng Cơ Quản Phiên Trấn Doanh Binh Dân Chư Vụ, tặng Chưởng Doanh, thụy: ”TRUNG TÚC”

TRẦN XUÂN TRẠCH

 2 – Dực Vận Công Thần, Ngoại Tả Chưởng Doanh, tặng Hữu Quân Đô Đốc Phủ Chưởng Phủ Sự, Chưởng Doanh, thụy: ”TRUNG TÚC”

CHÂU PHỦ QUÂN

 3 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Nội Tả Chưởng Doanh, tặng Tả Quân Đô Đốc Phủ Chưởng Phủ Sự, thụy: ”TRUNG TÚC”

NGUYỄN PHỦ QUÂN

 4 – Dực Vận Công Thần, Quản Trung Thủy Doanh Khâm Sai Thống Chế, tặng Chưởng Doanh, thụy: ”TRUNG LIỆT”

TỐNG PHÚC CHÂU

 5 – Tán Trị Công Thần, Lễ Bộ kiêm Đốc Học, tặng Thiếu Phó, thụy: ”TRUNG CẦN”

NGUYỄN THÁI NGUYÊN

(Vị này nguyên trước ghi là họ Trần, nay tra trong Trung Hưng Công Thần miếu và sách Tập Ấm thì là họ Nguyễn).

 6 – Tá Lý Công Thần, Lại Bộ, tặng Tham Chánh, thụy: ”CẨN HẬU”

NGUYỄN PHÚC TRÍ

 7 – Dực Vận Công Thần, Chấn Vũ Quân Phó Tướng, Khâm Sai Chưởng Cơ, tặng Chưởng Doanh, thụy: ”TRUNG DŨNG”

NGUYỄN VĂN LỢI

 8 – Minh Nghĩa Công Thần, Ngự Lâm Quân Phó Đô Thống Chế, tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG DŨNG”

VÕ ĐÌNH BỀN

 9 – Minh Nghĩa Công Thần, Hậu Quân Doanh Khâm Sai Phó Tướng, tặng Chưởng Doanh, thụy ”UY DŨNG”

TRẦN CÔNG ĐỀ

 10 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Thuộc Nội Chưởng Cơ, tặng Chưởng Doanh, thụy ”UY DŨNG”

HOÀNG PHỦ QUÂN

 11 – Minh Nghĩa Công Thần, Thần Sách Quân Trung Doanh Trung Võ Vệ Chánh Vệ Úy, tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG DŨNG”

TRẦN VĂN XUNG

 12 – Dương Vũ Công Thần, Ứng Nghĩa Đạo Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, tặng Chưởng Doanh, thụy ”TRUNG LIỆT”

NGUYỄN TIẾN HUYÊN

 13 – Tĩnh Nạn Công Thần, hành Lễ Bộ Sự, tặng Lễ Bộ Thượng Thư, thụy ”MẪN TRỰC”

NGUYỄN HỒNG ĐIỂN

 14 – Minh Nghĩa Công Thần, Thần Sách Quân Hậu Doanh Phó Đô Thống Chế, tạm quản Tiền Phong Doanh Khâm Sai Thống Binh Cai Cơ, tặng Chưởng Cơ, thụy ”UY DŨNG”

TÔN THẤT NGHI

Viết một bình luận

error: Content is protected !!