Miếu Hiển Trung – Gian chính giữa

Đặt một hương án trên bầy 13 bài vị kê sau:

 1 – Tá Vận Công Thần, đặc tiến: Tráng Dũng Đại Tướng Quân, Hậu Quân Đô Thống Phủ Chưởng Phủ Sự, Thái Sư, thụy: “TRUNG LIỆT”, phong Hoài Quốc Công.

VÕ TÔN TÁNH

 2 – Tá Vận Tôn Thần, Tôn Nhân Phủ Tả Tôn Chánh, đặc tiến: Tráng Vũ Đại Tướng Quân, Tiền Quân Đô Thống Phủ Chưởng Phủ Sự, thuy: “TÚC VŨ'”, phong Lạng Giang Quận Công.

TÔN THẤT HỘI

 3 – Tá Vận Công Thần, đặc tiến: Vinh Lộc Đại Phu, Hiệp Biện Đại Học Sĩ, Thiếu Sư kiêm Thái Tử Thái Sư, thụy: “TRUNG MẪN”, phong Ninh Hòa Quận Công.

NGÔ TÙNG CHÂU

 4 – Tá Vận Công Thần, đặc tiến: Tráng Vũ Tướng Quân, Thủy Quân Đô Thống Phủ Chưởng Phủ Sự, Thái Bảo, thụy: “TRÁNG TRÚC”, phong Bình Giang Quận Công.

VÕ DI NGUY

 5 – Tá Vận Công Thần, đặc tiến: Tráng Vũ Tướng Quân, Tả Quân Đô Thống Phủ Chưởng Phủ Sử, Thái Bảo, thụy: “TRÁNG LIỆT”, phong Lâm Thao Quận Công.

CHÂU VĂN TIẾP

 6 – Tá Vận Công Thần, Vinh Lộc Đại Phu, Hiệp Biện Đại Học Sĩ, Thiếu Sư kiêm Thái Tử Thái Sư, thụy: ”VĂN CUNG”, phong Tuân Nghĩa Hầu.

TỐNG PHÚC ĐẠM

 7 – Tá Vận Công Thần, Tráng Vũ Tướng Quân, Tiền Phong Doanh Đô Thống Thiếu Phó, thụy: ”TƯƠNG LIỆT”, phong Phụ Dực Hầu.

ĐỖ VĂN HỰU

 8 – Tá Vận Công Thần, Tráng Vũ Tướng Quân, Tiền Phong Doanh Đô Thống, Thiếu Bảo, thụy: ”TƯƠNG TRÁNG”, phong Duy Tiên Hầu.

NGUYỄN VĂN MẪN

 9 – Tá Vận Công Thần, Tráng Vũ Tướng Quân, Thần Sách Quân Hậu Doanh Đô Thống, Thiếu Bảo, thụy: ”CUNG CẤN”, phong Vĩnh Lại Hầu.

MAI ĐỨC NGHI

 10 – Dực Vận Công Thần, Ngoại Hữu Chưởng Doanh, lĩnh Đại Tu Nông, tặng Hữu Quân Đô Đốc Phủ Chưởng Phủ Sự, thụy: ”TRUNG TÚC”.

TÔN THẤT DỤ

 11 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Chưởng Cơ, Trung Doanh Giám Quân, tặng Hữu Phủ Chưởng Doanh, thụy: ”TRUNG TÚC”.

NGUYỄN VĂN THỤY

 12 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Tiết Chế, Tả Quân Đô Đốc, tặng Đô Đốc Phủ Chưởng Phủ Sự, Chưởng Doanh, thụy: “TRUNG MẪN”

NGUYỄN CỬU DẬT

 13 – Dực Vận Công Thần, Khâm Sai Phó Tiết Chế, Nội Tả Chưởng Doanh, tặng Đô Đốc Phủ Chưởng Phủ Sự, thụy: ”TRUNG TÚC”.

NGUYỄN CỬU TUẤN

Viết một bình luận

error: Content is protected !!