Xin nước lạnh – Phụng Hoàng San

Dọn cơm khách mà thiếu hết một phần đũa, ai nấy ngồi cầm đũa mời nhau, còn anh không đũa đứng dậy mà nói với người chủ rằng:

– Cho tôi xin một chén nước lạnh.

Chủ nhà hỏi:

– Ủa, chi vậy?

Ảnh nói rằng:

– Đặng rửa tay cho sạch mà bốc đồ ăn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!