Cho đủ cặp – Phụng Hoàng San

Hai anh ngồi uống rượu, trong dĩa có bốn con đồng dộc nướng mà thôi. Anh kia làm một mình đã hết ba con rồi, lại hỏi anh nọ:

– Sao anh không ăn chim, để ngồi uống rượu vã vậy?

Anh nọ trả lời rằng:

– Thôi, để anh ăn luôn cho đủ cặp.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!