Trên dưới thông đồng – Phụng Hoàng San

Một người kia râu dài khỏi bụng, người thấy đều khen rằng tốt.

Ngày kia xảy gặp một thầy tướng, anh ta biểu thầy coi tướng cho mình, cũng có ý khoa bộ râu luôn thể.

Thầy tướng rằng:

– Tiếc thay bộ râu ông vắn một chút!

Người ấy nói:

– Râu tôi dài khỏi bụng, người người đều khen tốt, sao thầy lại chê vắn?

Thầy rằng:

– Phải chi nó dài thêm ít tấc nữa, cho đặng trên dưới giao thông với nhau, càng tốt hơn nữa.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!