Thuốc trồng râu – Phụng Hoàng San

Người kia không râu, giận mình chẳng phải đứng trượng phu, mới đi tới thầy mua thuốc trồng râu, thầy đi khỏi. Người vợ bày một phương rằng:

– Có khó gì, về lấy trứng dái gà, mỗi bữa chà chà hai bên mép, thủng thẳng rồi nó ra.

Người ấy về làm y như vậy, ít lâu quả có râu ra. Người ấy mừng đem đồ tới đền ơn. Thầy mới hỏi vợ phương thuốc đó ở đâu mầy thấy? Vợ rằng:

– Y là ý vậy (nghĩa là thuốc tại có ý), thiếp ngày mới gả cho phu quân, một sợi cũng không, vì bị hai hòn ngoại thận của phu quân chà hoài, chẳng bao lâu bây giờ cho đến đỗi xồm xàm ra thế nầy …

Viết một bình luận

error: Content is protected !!