Thằng bé ngu tối – Thọ An

Có một thằng bé ngu tối quá. Mẹ nó đem gửi ở nhà ông thầy cho nó học. Thầy dạy nó câu gì, có cũng không nhớ, bảo nó cái gì, nó cũng đều quên. Dạy mãi, mới biết được: Cái ống nhổ, cái hỏa lò, và cái cấp thiêu (cái ấm nhỏ nấu nước), còn ngoại giả chẳng biết một tý gì nữa.

Một hôm, có ông Đề là bạn của ông thầy dạy học, đến chơi. Nó cũng không chào. Ông thầy mới mắng:

– Cụ Đề là bạn tao, thì cũng như tao. Sao cụ ấy đến chơi mà mầy không chào? Thế là vô phép. Hễ bận sau mầy thấy cụ ấy thì mầy phải chắp tay lại mà chào: Lạy cụ Đề ạ! Nhớ chưa?

Thằng ấy xin vâng.

Từ ngày ấy, hễ nó thấy ông Đề đến, thì nó chắp hai tay lại, chào: “Lạy cụ Đề ạ!”. Bận nào cũng thế.

Một hôm nó về chơi nhà. Mẹ nó muốn thử xem con học hành tấn tới thế nào, mới đi lấy cái điếu đem ra hỏi con rằng:

– Cái này là cái gì?

Thằng bé nói:

– Cái ông nhổ!

Mẹ nó chán quá, lại lấy cái ấm bình tích, hỏi nó:

– Cái nầy là cái gì?

Nó trả lời:

– Cái hỏa lò!

Giận lắm, lấy cái cơi trầu, hỏi nó:

– Cái nầy là cái gì?

Nó trả lời:

– Cái cấp thiêu

Mẹ nó điên ruột, tốc ngược váy lên, hỏi gắt rằng:

– Thế thì cái này là cái gì?

Thằng bé chắp hai tay lại, mà chào rằng: Lạy cụ Đề ạ!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!