Ông thần bia – Phụng Hoàng San

Cũng một đề tài: “Dương phù âm trợ”, đây là một bài thuật theo giọng miền Nam, tôi xin chép y nguyên văn, rút trong bổn Tiếu lâm Phụng Hoàng San, do nhà Phát Toán in năm 1912 tại Sài Gòn, bài ấy như vầy:

Ông Thần bia.

Có anh thi võ cử mà không đỗ, sau nhờ người đỡ đầu đặng làm chức tầm thường. Khia ra đánh giặc thua chạy, bị giặc đuổi nà, xảy nghe có tiếng kêu rằng: “Có ta trợ lực đây!”

Ngó lại thì giặc đã về hết. Anh ta chắp tay mà vái rằng:

– Chẳng hay ông thần chi cứu tôi khỏi chết?

Tiếng nói lại rằng:

– Ta là thần bia đó!

Hỏi:

– Tôi có đức chi mà cảm động tới ông thần bia, nên ông cứu tôi?

Nói:

– Cái đó là ta trả ơn cho nhà ngươi, vì trong hội thi võ, nhiều người bắn ta lắm, duy có một mình nhà ngươi nới tay mà thôi.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!