Ông râu rậm – Thọ An

Có một ông râu rậm che kín cả miệng. Một hôm, đương đi ở ngoài đường, chợt có đứa bá trông thấy, nó mới gọi mẹ nó bảo rằng:

– Mẹ ơi! Ra mau xem người không có mồm!

Rồi nó cứ vỗ tay, chạy theo mà reo lên rằng:

– A! A! A! Ông nầy không có mồm

Ông râu rậm tức quá, quay mặt lại, vạch râu chửi nó rằng:

– Chẳng mồm là l. mẹ mầy đây à!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!