Mượn ngựa – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Có anh nhà giàu kia dốt mà hay làm mặt hay chữ. Bữa nọ có khách đương ngồi nói chuyện. Có thầy kia quen lớn, viết cái carte mượn con ngựa, sai thằng nhỏ cầm lại đưa, anh ta coi rồi bỏ vào túi mà nói với thằng nhỏ rằng:

– Thôi, mầy về đi, rồi tao lại đa!!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!