Mới dựng kệ – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Vua Diêm Vương đau. Sai quỉ sứ lên rước thầy thuốc, dặn quỉ rằng:

– Nhà ngươi thấy nhà nào trước cửa không có ma là thầy hay.

Quỉ sứ đi từ sớm mai đến trưa, coi nhà thầy thuốc nào cũng nhiều ma. Thấy nhà thầy kia có một con ma mà thôi.

Quỉ mừng vào hỏi thầy làm thuốc được bao lâu.

Thầy rằng:

– Tôi mới dựng kệ hôm qua!

Ý là mới dựng kệ hôm qua mà đã giết hết một mạng, phải vài năm, biết là bao nhiêu?

Viết một bình luận

error: Content is protected !!