Mối ăn nhà – Phụng Hoàng San

Khách đến nhà hồi lâu, đúng bữa cơm mà không dọn, người chủ nhà lén vô nhà trong, ăn ba miếng uống vài chén, rồi đi ra cầm khách.

Người khách nói rằng:

– Nhà anh cây cột tốt quá, ngặt bị ba con mối nó ăn, uổng quá!

Người chủ nói:

– Không mà! Nhà tôi có mối ở đâu?

Khách nói:

– Mối nó ăn ở trong, mình thấy sao đặng?

Viết một bình luận

error: Content is protected !!