Lửa cháy nhà – Tiếu lâm Tây

Đây là bài tiếu lâm Tây, cho ta thấy tánh người đàn ông Pháp.

Một tên đày tớ hớt hơ hớt hãi, chạy báo tin cho ông Budé, là một nhà thông thái danh tiếng, rằng có lửa cháy tại nhà, ông trả lời tỉnh khô:

– Hãy đi về báo cho bà chủ mi hay! Mi phải biết, về việc gia đạo, ta không bao giờ cần biết đến!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!