Làm biếng hai kiếp – Phụng Hoàng San

Thằng làm biếng kia, không làm một sự gì hết, tới bữa ăn cũng làm biếng ăn; nài nỉ lắm, nó rán ăn một hai miếng rồi cũng nằm nữa.

Cha mẹ nó nói:

– Nếu làm biếng ăn thì sống sao đặng?

Nó nói:

– Tôi cũng làm biếng sống nữa!

Đến khi nó chết, vua Diêm Vương ghét nó làm biếng, bắt nó đầu thai làm con mèo.

Nó tâu rằng:

– Xin cho tôi làm con mèo mun, mà có một dúm trắng trước mũi.

Vua Diêm Vương hỏi chi vậy?

Nó tâu rằng:

– Đặng như tối, tôi nằm một chỗ, chuột không thấy tôi, chỉ thấy đúm trắng, nó tưởng là cơm, lại kiếm ăn, sẵn đó tôi cắn tôi nhai cho dễ!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!