Cây đơn – G. Cordier

Một ông về hưu đã lâu, nhân buổi chợ, định ra mua cây đơn về giồng, để lấy lá làm thuốc. Cả dẫy hàng cây, chỉ có một hàng có cây đơn thôi.

Ngài hỏi:

– Cây này bán bao nhiêu?

– Ngài muốn mua? Người ta thì bán rẻ, chứ ngài … tôi xin mười nén …

– Cây có bằng một tí, lơ trơ vài cái lá … Sao nói thách với tôi?

– Ngày trước bất cứ to nhỏ, ngài cũng lấy mỗi lá đơn là một đồng …

– Kìa! Lý cựu bây giờ về bán cây đấy à?


Vương Hồng Sển:

Thiệt là sâu sắc, miễn phê bình, ngọt thanh như cam xứ Đoài.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!