Thơ ngày Tết

Học trò đi học phương xa, ngày Tết nhớ nhà, mới làm bài thơ ăn Tết thể nầy:

Năm cũ bước qua năm mới mung,

Bữa ba ngày Tết rất thung dung;

Nem ngoài hàng thịt không lo gói,

Bánh gởi các nhà khỏi mượn bung;

Nên bữa ba mươi đà kẻ cặm,

Pháo nhờ hàng xóm đốt nghe chung;

Mai mốt ai đưa thì đưa trước,

Việc đơm việc quải chẳng hay cùng.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!