Ăn hàng không trả tiền

Đời ông Tả quân, có đem quân hoang ngoài Bắc về, lấy làm đội tùng thiện mà sửa tánh nó lại, kêu là Bắc Thuận. Mà hỏi các ảnh ngang lắm, nên người ta ngoài lại đặt lại kêu là Bắc Nghịch.

Bữa kia các ảnh nghe rao:

– Ai ăn bánh canh không?

Kêu lại, xúm biểu múc; ăn no nê, quẹt mỏ bỏ đi. Con bán bánh mới hỏi:

– Ủa! Ăn rồi sao không trả tiền đi?

Các ảnh nói ăn trợt rằng:

– Cơ khổ, mấy qua nghe kêu: ai ăn bánh canh không? Mấy qua tưởng là bánh thí, mấy qua mới kêu mà ăn; phải hay vậy, mấy qua có ăn làm chi.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!