Bao quát

Tất cả những gì chung nhất của một vấn đề hay một cảnh vật. Khi vẽ một bức tranh, việc nhìn bao quát toàn bộ vật thể nhằm tìm ra các tỉ lệ chung để dựng được những hình cơ bản quan trọng. Nếu người vẽ biết nhìn bao quát (nhìn chung) trước, rồi nhìn chi tiết (nhìn từng phần) sau thì bài vẽ sẽ sát với mẫu hơn, đạt hiệu quả nhanh hơn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!