Tiểu tự

Biển dâu qua lại, xưa nay trải mấy mươi năm,

Trời đất xây vần, thay đổi biết bao nhiêu cuộc.

Câu phước thiện họa dâm là lẽ chánh,

Chữ dinh hư tiêu trưởng ấy việc thường.

Ta từng xem cổ tích điển ca,

Lòng chạnh cám giải nguyên Bùi thị.

Kỳ Duyên ba thứ, lớp phô trương sử mã dõi truyền,

Cẩm tú ngàn câu, chữ bao biếm kinh lân roi để.

Giàu như Lâm Vượng giàu mà trược phú,

Học như Ngạn Yêm học cũng nho tông.

Thầy như Thạch Đạo Toàn mà bị nạn sảnh tai,

Quan như Thiết Đình Quí đã uổng danh tuần lại.

Khen bấy Kim ngọc cang thường vẹn vẻ,

Khôi khoa đảnh giáp sẵn dành phần;

Khổ cho Thuần Cương tao ngộ dở dang,

Nghiệt trái oan khiên nhiều nỗi thảm.

Thương Tuấn Kiệt lầm tay yêu đạo,

Giữa chiến tràng đành gởi xác trung thần;

Cám Giải nương yêu ấp cừu nhân,

Dòng bích thủy thả trôi thây liệt phụ.

Vô Hà gái gồm no tài đức,

Nên danh chồng đền đáp nghĩa cù lao;

Ai Châu nàng rập rận nguyệt hoa,

Cậy thế quí, phụ phàng ơn cúc dục.

Căm giận Hóa Long hải khấu,

Ghé ngôi thần mà đạo quả xưng cô.

Nực cười Lư Khải gian thần,

Ăn lộc chúa mà khi quân mại quốc.

Lợi phủ cha con tàn ngược,

Bị Tăng gia đà phục thọ quốc hình.

Hư Vô thầy tớ trụ trì, phước Bồ Tát trùng tu phạm điện.

Thiệu Cơ Kim Tố ai chẳng khen văn võ toàn tài,

Tố Châu Nguyên Cô trời đã định lương dươn túc đế.

Dũ Đức trọng nghì làm tớ, hoàng phong ngũ phẩm,

Ruồi bu đuôi ngựa cũng nhờ hơi,

Đà Đầu dốc trả thù anh, phấn động thiên binh.

Chấu chống xe rồng không lượng sức.

Báo ứng chung vô sảng,

Dẫu cao phi viễn tẩu cũng nan tàng.

Nhơn do cánh vấn thùy,

Suy cổ vãng kim lai đều khá nghiệm.

Dám đâu khoe khoang chữ nghĩa,

Chẳng qua là háo cổ mà thuật cựu kiến văn,

Yêu là yêu tuyệt diệu văn chương,

Nên phải mượn tay thợ mà ấn hành xăm khắc.

Ngàn dặm nhàn nhơn ghé mắt,

Mặc dầu khi khuyến khuyến trừng trừng,

Bốn phương quân tử vui lòng, mặc dầu lúc phi phi thị thị.

B.Q.N


Kim Ngọc tự Vân Trình, con Ngạn Yêm.

Ái Châu, Tố Châu con gái Lâm Vượng và Trương thị.

Vô Hà, Hữu Quang con thầy Thạch Đạo Toàn.

Lý Thiệu Cơ, thầy dạy con Thạch Đạo Toàn.

Hóa Long, chủ trại lâu la.

Thuần Cương con Thiết Đình Quí và Giải thị.


Mời coi tiếp

Viết một bình luận

error: Content is protected !!